ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ระหว่างปี

ชื่อนักวิจัย/การติดต่อ

บทคัดย่อ/เนื้อหา

VC01001

การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในน้ำตาลทราย = Determination of lead in white sugar

2526

ศิวาพร ศิวเวชช

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01002

การศึกษาความเค็มของน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำบาดาล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Study on salinity of surface, subsurface and groundwater of Amphoe Muang, Khon Kaen

2527

รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล

วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว

 เกรียงศักดิ์ ศรีสุข

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาด้านใน

VC01003

การศึกษาถึงการจัดการน้ำที่มีผลต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 23 = Study on the effect of water management on yield of rice variety RD 23

2527

อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น

ชัยฤกษ์ มณีพงษ์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01004

การวิเคราะห์สารใยหินในน้ำดื่มที่ผ่านท่อ เอ-ซี

2528

โกมล ศิวะบวร

สุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01005

มวลน้ำและการไหลเวียนในอ่าวไทย = Water masses and circulation in the Gulf of Thailand

2528

อัปสรสุดา ศิริพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01006

ค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินชุดกำแพงแสน = Hydraulic conductivity coefficients of Kamphaeng Saen soil

2528

กุมุท สังขศิลา

สุนทรี อัครธนกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01007

โมเดลไฟไนท์เอเลเมนท์ สำหรับปัญหาการแพร่ของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำ

2529

สุจริต คูณธนกุลวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01008

ปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉลี่ยต่อปี

2529

ดิลก ศรีนาวิน คิรีเขต ราชธา; กังวาน ทวีฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาด้านใน

VC01009

การศึกษาสภาพ อุทกธรณีวิทยา ของบ้านกุดนางทุย = Hydrogeology of Ban Kudnangthui

2529

ฉลอง บัวผัน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาด้านใน

VC01010

การวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำตาลทราย

2529

บังอร นวลจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01011

ความสามารถของสาหร่ายชนิดต่างๆ ในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน = Nitrogen and phosphorous removal efficiencies of different algae for domestic wastewater treatment purpose

2529

อรุณวรรณ บุญก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01012

การศึกษาหาปริมาณไนเตรต และไนไตร์ทในน้ำ ของภาคใต้ = Study of nitrate and nitrite in Thale Sap Songkhla : water quality of Thale Sap Songkhla I

2529

เพริศพิชญ์ คณาธารณา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อหาด้านใน

VC01013

ผลกระทบทางด้านการบริหาร การเมืองและประชากร ของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า = The impact on management, politics and population of electrical pump irrigation project

2530

สุรนาท ขมะณะรงค์ สำเริง จันทรสุวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาด้านใน

VC01014

กระบวนการตะกอน เร่งคอนแทกท์สเตบิไลเซชัน แบบแอนแอโรบิค = Anaerobic contact-stabilization activated sludge process

2530

สุรพล สายพานิช

สถาบันวิจัยและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01015

อุทกธรณีวิทยา ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Hydrogeology of Amphoe Muang, Changwat Khon Kaen

2530

เกรียงศักดิ์ ศรีสุข

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาด้านใน

VC01016

การสำรวจน้ำบาดาล โดยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยไมโครคอมพิวเตอร์ = Resistivity method in groundwater exploration and data analysis by microcomputer

2530

ฟองสวาท สิงหราชวราพันธ์, สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาด้านใน

VC01017

การศึกษาการใช้น้ำของพืชที่ดอน ภายใต้สภาพน้ำฝน

2530

สิทธิพร สุขเกษม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาด้านใน

VC01018

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในภาคตะวันตก: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดกาญจนบุรี = Socio-economics impacts of electrical water pump project in the western part: a case study in Kanchanaburi province

2530

พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี

เนื้อหาด้านใน

VC01019

การกำจัดสารอินทรีย์ไนโตรเจน พร้อมกับสารอินทรีย์คาร์บอน ด้วยระบบแอ็คติเว็ตเต็ดสลัดจ์

2530

มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01020

การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย (จากห้องปฏิบัติการ) ด้วยกระบวนการเฟอร์ไรต์ = Treatment of waste water containing heavy metals (from chemical laboratory) by the ferrite process

2530

สุรภี โรจน์อารยานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01021

เคมีของน้ำเคลือบทองแดงอุณหภูมิต่ำ

2530

นิมิตร ศรีปรางค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาด้านใน

VC01022

การประมาณค่า BOD จาก BOD(n5) ของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท

2530

สุวลี จันทร์นิกร

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01023

การศึกษาคุณลักษณะของ Leachate จากที่ทิ้งขยะบริเวณซอยอ่อนนุช และการบำบัดทางชีววิทยา

2530

วีรวรรณ ปัทมาภิรัต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01024

การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดอินทรียสาร และศักยภาพในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้ง ด้วยระบบฟิกส์เบดแอเรชัน

2530

นุกูล อินทระสังขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01025

การใช้ระบบเครื่องกรองแอนแอโรบิค ในการบำบัดน้ำปฏิกูลจากส้วม

2531

สุวิช อิ่มเงิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01026

ผลกระทบของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อเกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

2531

สุรชัย สุประดิษฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01027

การกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำดื่ม โดยวิธีการกรองผ่านเปลือกปูม้าและเปลือกหอยลาย

2531

วีรพงศ์ อาศิรพงษ์พร

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01028

การศึกษาการลดลงของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม ที่เก็บกักไว้ในตุ่มเคลือบดินเผา

2531

สุวรรณี จุฑามณีพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01029

การหาค่า COD ของน้ำเสียโดยวิธีโปแตสเซียมไดโครเมตแต่ไม่ใช้เกลือปรอท

2531

ฉวีวรรณ อินทรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01030

การใช้เทคนิคทางด้าน Scanning Electron Micrograph ศึกษาการเกิดฟิล์มชีวในถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสีย

2531

เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนื้อหาด้านใน

VC01031

น้ำในดินของแปลงยกร่องในเขตบางบัวทอง บางใหญ่ และตลิ่งชัน = Distribution of soil water in raised-bed-dike system in Bang Bua Thong Bang Yai and Taling Chan area

2531

ไกรวุฒิ เจริญศิริ

สุนทรี ยิ่งชัชวาล

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เนื้อหาด้านใน

VC01032

การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในพืชไร่ = A study on consumtive use of water in field crops

2531

ราเชนทร์ ถิรพร

สดใส ช่างสลัก

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

เนื้อหาด้านใน

VC01033

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของพืชน้ำกับสารอาหารในบึงมักกะสัน, กรุงเทพมหานคร

2532

วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01034

การปรับปรุงคุณภาพน้ำโสโครก จากถังส้วมบ้านพักอาศัย โดยขบวนการกรอง ไม่ใช้ออกซิเจน = Study on treatment of household septic tank wastewater with an anaerobic filter

2532

บุญต่วน แก้วปินตา

ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 5

เนื้อหาด้านใน

VC01035

การทดลองเบื้องต้น ของการกำจัดน้ำเสีย จากโรงงานทอผ้าย่านรังสิต โดยใช้ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) ธูปฤาษี (Typha auqustifolia L.) และสาหร่าย (Najas graminea Del.) = Preliminary studies of treatment of textile industrial waste water in Rungsit by means of water hyacinths (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) Cattail (Typha angustifolia L.) and pond weed (Najas graminea Del.)

2532

มุกดา สุขสมาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01036

ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้ำท่าของลุ่มน้ำยม-น่าน

2532

บำรุง วิเศษเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01037

การลดปริมาณสารตะกั่วที่ละลายในน้ำโดยใช้ขนไก่

2532

รัชนี ไผทสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01038

การลงทุนอย่างเหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

2532

ชัยรัตน์ เกตุเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01039

การเปรียบเทียบสมการพลศาสตร์ของการหลากโดยใช้วิธี FINITE ELEMENT : ทดสอบกรณีแม่น้ำชีตอนบน

2532

พจน์ เกษชุมพล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาด้านใน

VC01040

การลดปริมาณสารหนูในน้ำด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชั่นสำหรับชนบท

2532

สมศักดิ์ อินทรการุณเวช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01041

การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การแผ่กระจายของฝนสูงสุด 1 วัน

2532

สุภาพรรณ สุคนธราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01042

ผลของกากตะกอนแห้งต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม (Lactuca sativa) และปริมาณโลหะหนักในเนื้อเยื่อใบ และในดินที่ใช้ปลูก

2532

รัดเกล้า ตันสถิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01043

การลดสี สารแขวนลอย และซีโอดีในน้ำเสียจากองขยะอ่อนนุช โดยใช้ขี้เถ้าแกลบ

2532

สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01044

การศึกษาการใช้แป้งมันสำปะหลัง เป็นตัวช่วยตกตะกอนร่วมกับสารส้มในการลดความขุ่น

2532

สุพีระ ลัดดาชยาพร

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาด้านใน

VC01045

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบายและไล่น้ำเสียในคลอง

2532

พิชัย พิธานพิทยารัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01046

การกำจัดน้ำเสียที่มีพีเอชต่ำด้วยบ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน

2532

ลัดดา สาครมณีรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01047

การศึกษาเปรียบเทียบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีบ้านท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และสถานีบ้านน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม

2532

ปิยนุช วุฒิสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01048

ปริมาณโลหะหนักในน้ำขุมเหมืองอายุต่างๆ กัน ท้องที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

2532

พฤกษวรรณ เจตนจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน

VC01049

การจัดการและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

2532

มงคล ปริญญาปริวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาด้านใน

VC01050

การกำจัดและใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้บัคเตรีสังเคราะห์แสงร่วมกับ heterotrophic bacteria

2532

จารุวรรณ หวะสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาด้านใน