1. การกำจัดวัชพืช
  2. การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของดินด้านวิทยาศาสตร์
  3. การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
  4. การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำและวัสดุทางวิทยาศาสตร์
  5. การทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
  6. การทดสอบคุณสมบัติของดินด้านวิศวกรรม
  7. การทดสอบด้านชลศาสตร์