ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

CD รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ 1/2554 (รวบรวมตั้งแต่ ปี 2548 - ปัจจุบัน จำนวน 906 เรื่อง)
Page  <1 > < 2 > < 3 > < 4 >
ที่เลขที่ มอก.รายชื่อ มอก.Download
1 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า
2 4 เล่ม 2-2552 วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า
3 8-2549 น้ำซอสปรุงรส
4 9-2550 ลูกแบดมินตัน
5 10-2529 ฟิวส์ก้ามปู
6 11-2531 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์
7 11 เล่ม 1 -2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
8 11 เล่ม 2 -2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
9 11 เล่ม 3 -2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งถาวร
10 11 เล่ม 4 -2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลีอกสำหรับงานติดตั้งถาวร
11 11 เล่ม 5 -2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
12 11 เล่ม 101 -2549 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
13 15 เล่ม1 -2547 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
14 15 เล่ม 6-2521 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 6 วิธีทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยเครื่องแอร์เพอร์มีอะบิลิตี
15 15 เล่ม 12-2532 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์โฮดรอลิก
16 15 เล่ม 14-2520 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 14 วิธีทดสอบกาการขยายตัวของมอร์ตาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
17 15 เล่ม 16-2535 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
18 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
19 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
20 23-2521 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
21 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
22 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
23 28-2550 สบู่ซักล้าง
24 30-2542 ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์
25 34-2546 ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
26 42-2548 แปรงสีฟัน
27 45-2552 ยาสีฟัน
28 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
29 51-2530 สับปะรดกระป๋อง
30 53-2548 ไม้ขีดไฟ
31 56-2552 น้ำตาลทราย
32 57-2533 คอนกรีตบล๊อกรับน้ำหนัก
33 60-2516 คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก
34 71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสักกะสี
35 75-2548 ปุ๋ย
36 78-2549 ผงซักฟอก
37 79-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่
38 80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม
39 81-2548 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
40 84-2550 ชอล์กสำหรับกระดานดำ
41 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
42 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
43 96-2549 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป
44 99-2549 น้ำผลไม้ : น้ำส้ม
45 100-2549 น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ
46 101-2549 น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น
47 109-2517 วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรึต
48 112-2549 น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด
49 121 เล่ม 2-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก
50 121 เล่ม 3-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่ หรือ สบู่และโซดา
51 121 เล่ม 4-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ
52 121 เล่ม 5-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู
53 121 เล่ม 6-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 6 ขนาดเส้นด้าย
54 121 เล่ม 7-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 7 เกลียวของเส้นด้าย
55 121 เล่ม 8-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 8 แรงดึงและการยืดที่ทำให้เส้นด้ายขาด
56 121 เล่ม 9-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 9 แรงดึงสูงสุดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสูงสุดโดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
57 121 เล่ม 10-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 10 ความกว้างของผ้า
58 121 เล่ม 11-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 11 ความยาวของผ้า
59 121 เล่ม 12-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 12 มวลของผ้าทอต่อหน่วยความยาวและมวลของผ้าทอต่อหน่วยพื้นที่
60 121 เล่ม 13-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 13 จำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวของผ้าทอ
61 121 เล่ม 14-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 14 การประเมินการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสีโดยใช้เกรย์สเกลและเครื่องมือ
62 121 เล่ม 16-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 16 แรงดึงสูงสุดของผ้าโดยวิธีแกรบ
63 121 เล่ม 17-2553 วีธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 17 แรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตรายืดคงที่
64 121 เล่ม 18-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 18 แรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแบบเอลเมนดอร์ฟ
65 121 เล่ม 19-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 19 ความทนแรงดันทะลุและระยะโป่งทะลุของผ้าโดยวิธีไฮดรอลิก
66 121 เล่ม 20-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 20 การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าเมื่อแช่น้ำเย็น
67 121 เล่ม 21-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 21 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง
68 121 เล่ม 22-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 22 การต้านการเปียกน้ำของผิวผ้าโดยวิธีพ่นน้ำ
69 121 เล่ม 23-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 23 ความต้านน้ำซึมโดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิต
70 121 เล่ม 24-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 24 ความหนาของผ้า
71 121 เล่ม 25-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 25 ความคงทนของสีต่อน้ำ
72 121 เล่ม 26-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 26 ส่วนผสมของเส้นใย 2 ชนิด
73 121 เล่ม 27-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 27 แรงดึงตะเข็บของผ้าและวัสดุสิ่งทอ
74 121 เล่ม 28-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 28 ความต้านทานการลื่นของเส้นด้ายในผ้าทอที่ตะเข็บ
75 121 เล่ม 31-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 31 การติดไฟของเสื้อผ้า
76 126-2548 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
77 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
78 145-2549 สมุดนักเรียน
79 149-2550 เชลแล็กวาร์นิช
80 150-2549 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
81 154-2518 อิฐกลวงทำพื้น
82 158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
83 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
84 168-2546 อิฐประดับ
85 170-2550 กระดาษเหนียว
86 178-2549 แผ่นไม้อัด
87 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
88 188-2547 ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง
89 192-2549 บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
90 196-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น
91 197-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
92 198-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
93 202 เล่ม 1-2548 ปูนไลม์ เล่ม 1 บทนิยามเกี่ยวกับปูนไลม์และหินปูน
94 202 เล่ม 2-2547 ปูนไลม์ เล่ม 2 : วิธีปฏิบัติในการชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปูนไลม์และผลิตภัณฑ์หินปูน
95 213-2552 คอนกรีตผสมเสร็จ
96 217-2549 กรดไฮไดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม
97 219-2552 แผ่นยิปซัม
98 230-2550 หน่วยเอสไอและข้อแนะนำการใช้พหุคูณรวมทั้งการใช้หน่วยอื่น
99 ประกาศแก้ไข
มอก. 234-2548
ลิปสติก (แก้ไขครั้งที่ 1)
100 236-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ ส่วนที่ 1 : ทั่วไป
101 237-2552 แหวนยางสำหรับท่อน้ำ
102 243-2520 วิธีชักตัวอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง
103 244 เล่ม 4 ถึง 7-2525 การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 4 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป) เล่ม 5 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางโดยการดึง เล่ม 6 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดึง เล่ม 7 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดึง
104 257-2549 น้ำบริโภค
105 271-2548 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
106 272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
107 276-2532 ท่อเหล็กกล้า
108 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
109 285 เล่ม 1-2552 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 1 การชักตัวอย่าง
110 285 เล่ม 2-2553 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 2 การตรวจ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ
111 285 เล่ม 3-2553 "วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 3 แผ่นทดสอบและการเตรียม"
112 285 เล่ม50-2549 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 50 ความติกแน่นโดยวิธีดึง
113 285 เล่ม51-2549 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 51 ความทนละอองน้ำเกลือ
114 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
115 295-2547 ผ้าอนามัยใช้ภายนอก
116 303-2548 ทองรูปพรรณ
117 309-2525 ยาจุดกันยุง
118 315-2548 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
119 318-2552 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
120 319 เล่ม 1-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
121 319 เล่ม 2-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
122 319 เล่ม 3-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 หินปูน
123 328-2551 สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้
124 330-2530 มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
125 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
126 339 เล่ม 4-2551 เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 4 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวนอกเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนเพื่อให้คู่กับเกลียวใน ซึ่งผ่านการกัดเกลียวแล้วมีตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน H หรือ G หลังการเคลือบสังกะสี
127 339 เล่ม 5-2551 เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 5 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวในเพื่อให้คู่กับเกลียวนอกเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนซึ่งมีขนาด สูงสุดของตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน h ก่อนการเคลือบสังกะสี
128 340-2528 ท่อไอเสียรถยนต์
129 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
130 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
131 346-2552 ปากกาลูกลื่น
132 347-2552 ไส้ปากกาลูกลื่น
133 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
134 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูง
135 357-2551 สีรองพื้นสำหรับงานไม้
136 358-2551 การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บความจุไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เดซิเมตร
137 362-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ
138 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
139 369-2539 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ
140 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
141 390-2552 สีอะลูมิเนียม
142 393-2548 ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
143 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
144 400-2549 เส้นหมี่
145 409-2525 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
146 415-2551 สีจราจร
147 416-2548 ฉนวนไฟฟ้า - การจัดประเภททางความร้อน
148 417-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด
149 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
150 429-2548 น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
151 435-2548 ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว
152 444-2549 วุ้นเส้น
153 ประกาศแก้ไข
มอก. 462-2548
ซุปกึ่งสำเร็จรูป (แก้ไขครั้งที่ 1)
154 466-2550 น้ำมันสน
155 468-2550 ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช
156 480-2550 ชันสน
157 485-2542 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา
158 491-2547 ไม้จิ้มฟัน
159 496-2550 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
160 497-2526 ไม้แปรรูปอบ
161 502-2547 หลอดยาฉีด
162 503-2547 ขวดยาฉีดแก้ว : ทำจากหลอดแก้ว
163 513-2548 ระดับชั้นป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP)
164 515-2539 ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ
165 520-2550 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
166 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
167 529-2552 ผ้าร่ม
168 531-2546 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
169 536-2527 เหล็กหล่อเทา
170 537-2527 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
171 538-2548 ถุงยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
172 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
173 540-2545 ออกซิเจนการแพทย์
174 542-2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
175 543-2550 ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง
176 561-2549 สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
177 562-2549 แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
178 576-2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต
179 577-2531 วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต
180 578-2549 วิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก
181 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง
182 605-2552 ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
183 606-2549 แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร
184 607-2550 สีกันเพรียงไวนิล
185 610-2552 น้ำยาลอกสี
186 612-2549 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
187 613-2529 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน
188 625-2548 ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
189 632-2551 พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
190 ประกาศแก้ไข
มอก.639-2548
แป้งข้าวเหนียว (แก้ไขครั้งที่ 1)
191 640 เล่ม 1-2553 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
192 640 เล่ม 2-2553 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม
193 640 เล่ม 3-2553 เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง
194 658-2551 ท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
195 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง
196 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ (มีเป็นตัวเล่มสแกนมา)
197 684-2549 แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
198 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
199 685 เล่ม 2-2540 ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
200 685 เล่ม 3-2540 ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์
201 691-2547 สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป
202 694-2548 เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
203 702-2551 รถเข็นคนไข้นอน
204 715-2553 แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
205 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
206 727-2551 สีโคลทาร์อีพ็อกซี
207 729-2553 กระสอบพลาสติก
208 735-2550 แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
209 736-2550 สารเตรียมผิวฟอสเฟตก่อนเคลือบสี
210 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
211 738-2547 นมสด
212 739-2551 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
213 740-2551 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
214 741-2553 น้ำมันละหุ่งสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
215 746-2551 ท่อยางดูดและส่งน้ำ
216 758-2551 กระดาษหนังสือพิมพ์
217 760-2550 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
218 765-2551 แซนดิงซีลเลอร์ไนโทรเซลลูไลส
219 766-2552 สัญลักษณ์การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
220 771-2550 อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนสำหรับยานยนต์
221 776-2552 หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
222 777-2552 กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
223 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
224 799-2548 เจลาติน
225 812-2548 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
226 824-2551 สวิตช์ไฟฟ่าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
227 828-2546 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
228 832-2548 ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
229 ประกาศแก้ไข
มอก.841-2548
สารเหลวบ่มคอนกรีต (แก้ไขครั้งที่ 1)
230 842-2548 กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
231 843-2532 สัญลักษณ์สำหรับตัวควบคุม ตัวชี้บอกและตัวแสดงของยานยนต์ทางบก
232 846-2548 แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
233 866-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำ
234 867-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ
235 870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
236 ประกาศแก้ไข
มอก.873-2548
สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์ (แก้ไขครั้งที่ 1)
237 ประกาศแก้ไข
มอก.874-2548
สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต (แก้ไขครั้งที่ 1)
238 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
239 877-2547 แผ่นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง
240 878-2537 แผ่นชิ้นไม้อัดซีดเมนต์ : ความหนาแน่นสูง
241 879-2551 ไฟแช็กก๊าซ
242 880-2547 กระจกโฟลตใส
243 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
244 885-2551 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์เฉพาะด้านปลอดภัย
245 900-2547 ถ่านกัมมันต์
246 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
247 ประกาศแก้ไข
มอก.913-2550
แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง (แก้ไขครั้งที่ 1)
248 921-2551 โต๊ะเทเบิลเทนนิส
249 934-2533 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
250 ประกาศแก้ไข
มอก.939-2548
แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม (แก้ไขครั้งที่ 1)
251 940-2550 ลูกฟุตบอล
252 941-2550 ลูกบาสเกตบอล
253 942-2550 ลูกวอลเลย์บอล
254 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
255 954-2548 กระจกมองหลัง
256 955 เล่ม 1-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
257 955 เล่ม 3-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน
258 955 เล่ม 4-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยางแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 : สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน
259 956-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย
260 962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
261 965-2537 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
262 966-2547 แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
263 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม
264 976-2551 น้ำมันเกียร์ยานยนต์
265 977-2551 น้ำมันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ำมันแร่
266 980-2552 น้ำยางข้นธรรมชาติ
267 982-2548 ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
Page < 1 > < 2 > < 3 > < 4 >
หมายเหตุ1. หากต้องการดูมาตรฐาน ให้ Click เลขที่ มอก. ก็จะปรากฎเอกสารมาตรฐานที่เป็น PDF Format
 2. ในกรณีที่ต้องการ Save File ให้ Click ขวา ที่ Link ที่ต้องการแล้วใช้ Save Target As...
 3. หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถ download ได้ที่ www.adobe.com