โครงการวิจัยปีงบประมาณ2561 จำนวน 30 โครงการ

 1. โครงการพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบ Data Logger
 2. โครงการพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 2.5)
 3. โครงการศึกษาแนวทางการผลิตไม้อัดจากผักตบชวา
 4. โครงการประเมินปริมาณน้ำท่าเข้าอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นจังหวัดระนอง
 5. โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลบน (เขตจังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดบุรีรัมย์)
 6. การใช้เบนโทไนต์ (bentonite) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของแหล่งเก็บกักน้ำชลประทาน
 7. การจัดทำแผนที่ดินกระจายตัวโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรณีศึกษา : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 8. การใช้ลีโอนาร์ไดต์ในการปรับปรุงคุณภาพดินด่าง : กรณีศึกษา โครงการชลประทานกำแพงแสน จ. นครปฐม
 9. โครงการควบคุมกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีการแบบบูรณาการในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี
 10. การศึกษาการใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบลูม (Algae Bloom) ในแหล่งน้ำชลประทา
 11. การศึกษาผลตกค้างของสารชีวพิษ (Biotoxin) ในพืชปลูกเพื่อความปลอดภัยจากการใช้น้ำชลประทานที่มีการแพร่ระบาดของสาหร่ายชั้นต่ำ
 12. โครงการศึกษาการออกแบบฝายสันหยักเพื่อแก้ไขปัญหาตะกอนตกจมหน้าฝายและปัญหาน้ำเท้อ
 13. โครงการพัฒนาเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี
 14. โครงการนำร่องกำจัดผักตบชวา(Water hyacinth)ในแหล่งน้ำชลประทานด้วย สาร 2,4-D
 15. โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของผักตบชวาด้วยทุ่นดักในคลองชลประทาน
 16. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชลประทานในแปลงนาจากพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย
 17. การพัฒนาชีวมวลของผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ผักกระเฉด (Neptunia oleracea )และดีปลีน้ำ (Potamogeton malaianus ) เพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์อัดเม็ด
 18. การใช้ชีวมวลของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) เป็นสารตัวเติมในน้ำยางพาราเพื่อผลิตเป็นวัสดุใช้งานทางการเกษตรแทนวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์
 19. การศึกษาหญ้าแฝกลุ่ม พันธุ์สงขลา 3 และ พันธุ์สุราษฎร์ธานีในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการปลูกแบบลอยน้ำ
 20. การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตอะเซทิลีนปรับปรุงดินกระจายตัว
 21. การพัฒนาการใช้ชีวมวลวัชพืชน้ำผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพในงานการเกษตร : ฟิล์มเพื่อทดแทนพลาสติกสังเคราะห์
 22. การตรวจวัดระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่ดินกรดจัด : กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนและพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11
 23. การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชลประทานโดยชีววิธี
 24. ประสิทธิภาพของกลูเตน (Gluten) จากแป้งธูปฤาษี (Typha angustifolia L.)
 25. การใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารและสารประกอบทางเคมีจากดีปลีน้ำ (Potamogeton malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สันตะวาใบพาย (Otteria alismoides) และจอกหูหนูยักษ์ (Salvinia molesta) เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต
 26. การพัฒนาสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ (Bioherbicide) ควบคุมกำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์อย่างปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
 27. โครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
 28. การปลูกหญ้าแฝก (Vetiveria sp.)เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน(erosion)ในพื้นที่ชลประทาน กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ยามในอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง
 29. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายชั้นต่ำ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี
 30. การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีการวัดความเร็วกระแสน้ำในคลองชลประทานแบบทุ่นลอยกับแบบคลื่นเสียง