บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์:มาตรการแทนปูนเม็ด

ระหว่างกรมชลประทานกับ วว.

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทยกับกรมชลประทาน (2563)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทยกับกรมชลประทาน (2560)

ระหว่างกรมชลประทานกับ วช.

ระหว่างกรมชลประทานกับ สวก.

ระหว่างกรมชลประทานกับ ม.เกษตรและ กฟภ.

ระหว่างกรมชลประทานกับ ม.เกษตรเรื่องที่ 1

ระหว่างกรมชลประทานกับ ม.เกษตรเรื่องที่ 2

ระหว่างกรมชลประทานกับ ม.เกษตรเรื่องที่ 3

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี