การฝึกอบรม UNCERTAINTY of MEASUREMENT for TESTING LABORATORY พิมพ์
วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 15:06 น.
iso1
เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมในหัวข้อ Uncertainty of Measuement for Testing Laboratory (ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี) จึงได้เรียนเชิญคุณนีระนาถ แจ้งทอง และนางอังสนา ฉั่วสุวรรณ เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ รวมถึงความไม่แน่นอนทางเคมี  โดยมีนายกฤษฎา โภคากร ผชช.วป. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย