วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมชลประทาน กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 14:32 น.

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมชลประทาน กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพให้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เครือข่ายงานวิจัยทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ มีกำหนดระยะของความร่วมมือ 3 ปี โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผู้แทนจากสำนักบริหารโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน