วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมแผนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:05 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมแผนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของสายงานด้านวิชาการพร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบ Video Conference กับผู้บริหารกรมชลประทาน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน