วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (วิศวกรรมชลศาสตร์) เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขีย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:19 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (วิศวกรรมชลศาสตร์) เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร กลุ่มพืชและกลุ่มปัจจัยการผลิต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG in action กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน