วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (วิศวกรรมชลศาสตร์) เข้าร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงงานในสายวิชาการ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:56 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (วิศวกรรมชลศาสตร์) เข้าร่วมประชุมแนวทางการปรับปรุงงานในสายวิชาการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานภาคสนาม การบริหารงบประมาณ-บุคลาการ และงานด้านวิชาการทั้งเนื่องจากสภาวะ Covid 19 และสภาวะปกติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference กับผู้บริหารกรมชลประทาน โดยมีนางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน