นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องตามภารกิจหลักสายงานต่างๆ ของกรมชลประทาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 08:48 น.

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องตามภารกิจหลักสายงานต่างๆ ของกรมชลประทาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference กับผู้บริหารกรมชลประทาน โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 09:20 น.