นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 13:19 น.

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของสำนักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน