ผส.วพ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ Unit school หัวข้อ "แนวทางการดำเนินงาน Para Soil - Cement ตามข้อกำหนดกรมทางหลวง" พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 09:53 น.

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ Unit school หัวข้อ "แนวทางการดำเนินงาน Para Soil - Cement ตามข้อกำหนดกรมทางหลวง" โดยนายธวัชชัย คุณประคัลภ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐานงานทดสอบวัสดุวิศวกรรม ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้บุคลากรในสำนักมีส่วนร่วมในระบบการจัดการความรู้ภายในกรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน