นางนันทพร เกิดสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บรรยายให้ความรู้เรื่องตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายระดับสำนัก ให้คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วน/ฝ่ายต่างๆของสวพ. พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:42 น.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เชิญ นางนันทพร เกิดสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มาให้ความรู้เรื่องตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายระดับสำนัก ให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุตัวชี้วัดของสำนัก ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:50 น.