วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการนำเสนอรายละเอียดโครงการศึกษา พิมพ์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:28 น.

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการนำเสนอรายละเอียดโครงการศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเสนอของบประมาณ งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคณะทำงานบริหารงานวิจัย หัวหน้าโครงการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน