Home นิทรรศการงานวิจัย online ของสำนักฯ

นิทรรศการงานวิจัย online ของสำนักวิจัยและพัฒนา

2

ดินเค็ม

1

ความสัมพันธ์ดินและน้ำ

3

ดินกระจายตัว

4

โทรมาตรต้นทุนต่ำ สามชุก

5

โทรมาตรวัดความเร็วน้ำ

6

การเติมอากาศด้วยกังหันลม

7

คุณภาพน้ำเขื่อนบางปะกง

8

ศักยภาพห้องปฏิบัติการเคมี

9

การแพร่กระจายของวัชพืช

10

การควบคุมวัชพืชน้ำวิธีต่างๆ

11

การคัดเลือกวิธีควบคุมวัชพืช

12

ควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี

13

ฟิล์มพลาสติกควบคุมวัชพืช

14

การพรางแสงควบคุมวัชพืช

15

กำลังรับแรงอัดสามแกน

16

เครื่องวัดความหนาแน่นดิน

17

น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง

18

 การพัฒนาระบบ SCADA

19

เครื่องวัดการไหลและหน้าตัด

20

เครื่องวัดความชื้นขนาดเล็ก

21

หญ้าแฝกคืนถิ่น

22

หญ้าแฝก

23

เครื่องวัดความชื้นในดิน

24

ROBOGATE

25

เส้นโค้งระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

26

เครื่องควบคุมการให้น้ำแก่พืช

27

เครื่องตัดเก็บวัชพืชลากใต้น้ำ

28

อาคารดักและกำจัดผักตบชวา

29

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

30

ความสัมพันธ์ดินและน้ำ

31

เรือปฏิบัติการ RID 3 in 1

32

โปรแกรม MR QUICK

33

ถังบำบัดน้ำเสียไม่ใช้ออกซิเจน

34-1

รางพืช-เครื่องกลเติมอากาศ

34-2

รางพืชปรับปรุงคุณภาพน้ำ