สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Mail:mankwam2@yahoo.com-

 

Logo-1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์

y119y

 

 -----------------------------------------------------------------------

กิจกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา

 ----------------------------------------------------------


รวมบทคัดย่อ ผลงาวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 17:33 น.

ปี 2530

คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2531

• การพัฒนาโปรแกรมแปลงค่ากำลังอัดคอนกรีตระหว่าง cube และ cylinder

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดคอนกรีตแท่งลูกบาศก์ (Cube) และแท่งทรงกระบอก (Cylinder)
ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดคอนกรีตและอายุคอนกรีต

ปี 2532
Problems and Control of Aquatic Weeds in the Irrigation Systems of Thailand

ปี 2533
รายงานการศึกษาผลกระทบของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำพอง เขตโครงการหนองหวาย จ.ขอนแก่น

ปี 2534
การทดลองเปรียบเทียบกรรมวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวที่มีต่อเศรษฐกิจการทำนา
และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี
การศึกษาคุณภาพของดิน ในเขตชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • การศึกษาการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile เป็นวัสดุกรองในเขื่อนดินที่สร้างด้วยดินกระจายตัว 

• การศึกษาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินในประเทศไทย

การศึกษาปัญหาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการชลประทาน

 • การศึกษาผลของสภาพแวดล้อมต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ปี 2535
การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพน้ำรอบทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2534 

• การศึกษาทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกกช้าง 

 • การศึกษาวิธีการหาค่าการนำไฟฟ้าในสารละลายดินบริเวณลุ่มน้ำเสียว

ปี 2536
การควบคุมจอกหูหนู (Salvinia cucullata) ด้วยสารกำจัดวัชพืช

 • การควบคุมปัญหาวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ

 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง (2536)

 • การศึกษาแหล่งต้นน้ำและคุณภาพน้ำของอ่างบางพระที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว
การศึกษาเวลามาถึงของน้ำ

 • การศึกษาวิเคราะห์และวิจัยความสกปรกของน้ำในทางน้ำชลประทานภาคกลาง
และภาคตะวันออก พ.ศ. 2536
ปี 2537
โครงการศึกษาปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ ของปากแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง
การแก้ปัญหาวัชพืชทดแทนหลังการกำจัดไมยราบยักษ์ในทางน้ำชลประทาน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเนื่องจากการระบายน้ำของสนามกอล์ฟ พ.ศ. 2537

 • การศึกษาการส่งน้ำแบบไม่สม่ำเสมอ (UNSTEADY FLOW) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• การศึกษาการป้องกันชายฝั่งไทยในโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก

ปี 2538
การใช้สารกำจัดวัชพืชและข้อเสนอแนะในการควบคุมไมยราบยักษ์ 

การประเมินการใช้สารกำจัดวัชพืช และการศึกษาการแพร่ระบาด ของวัชพืชน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จังหวัดหนองคาย
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา พ.ศ. 2536-2538

 • การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเนื่องจากการใช้ที่ดินทำนา

 • โครงการศึกษาหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ TRIAXIAL TEST ที่มีขนาดแตกต่างกัน (CU TEST)
ปี 2539
การปรับปรุงและแก้ไขดินเค็มในพื้นที่ชลประทานภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย
การแพร่กระจายและโทษของผักตบชวาหน้าประตูน้ำในเขต สชป.7 และ สชป.8 

 • การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืชใต้น้ำในระบบชลประทาน 

การศึกษาฝายสันกว้างรูปตัววี

การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพน้ำรอบทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2535-2539

 • การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา (2537-2539)

การศึกษาคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด และอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 

 • การศึกษาคุณภาพน้ำชลประทานในเขตพื้นที่ดินเค็ม (2538-2539)

รายงานการศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักระหว่างการก่อสร้าง (กรกฎาคม 2538-มิถุนายน 2539)
โครงการวิจัยการทดสอบ TRIAXIAL ระบบอัตโนมัติ 

 • วัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการชลประทานในท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

 • หลักการพิจารณาใช้ปูนซีเมนต์ผสมแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ปี 2540
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำสระเก็บน้ำพระราม 9 พ.ศ. 2538-2540 

 • การศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ (พ.ศ. 2535-2538) 

 • การศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ทุ่งระโนด) พ.ศ. 2535-2539
การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักระหว่างการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) (กรกฎาคม 2539-มิถุนายน 2540)
การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ของดินในเขตชลประทานในประเทศไทย
โครงการศึกษาหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบ DIRECT SHEAR TEST และ TRIAXIAL TEST 

 • โครงการศึกษาหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบระหว่าง CALIFORNIA BEARING RATIO กับชนิดของดิน (เฉพาะกลุ่ม CL)
เทคนิคการใช้ Piper Trilinear diagram ในการจำแนกคุณลักษณะทางเคมีของน้ำใต้ดิน
ปี 2541
การเกิดดินกระจายตัวในจังหวัดลำปางและแนวทางในการปรับปรุงดินกระจายตัว 

 • การปรับปรุงดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่ 

 • การศึกษาทดลองแบบจำลองทางชลศาสตร์ของอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแควน้อย 

 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก ระหว่างการก่อสร้าง กรกฎาคม 2538-มิถุนายน 2541
การศึกษาวิเคราะห์การระบายน้ำโครงการแก้มลิง (ชั่วคราว)
คลองมหาชัย-คลองสนามชัย จังหวัดสมุทรสาครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2541
การศึกษาหาค่าความสัมพันธ์ของ C.B.R. ที่ความหนาแน่นของดินแตกต่างกันเฉพาะกลุ่ม “CL”

• การเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตเมื่อเพิ่ม Workability โดยการเติมน้ำและซีเมนต์ที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์คงที่
• บิทูเมนมีผลต่อคุณสมบัติของดินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอ

ปี 2542
• การใช้หินพัมมิชเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูก 

 • การพัฒนาโปรแกรมออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีต 

 • การศึกษาคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำในเขตโครงการชลประทานชลบุรี 

 • การศึกษาผลกระทบของปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCI) และเกลือแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) ต่อการเจริญเติบโตของหอมแดง (2542)
การศึกษาหาค่า COHESION และ ANGLE OF INTERNAL FRICTION  ของดินเฉพาะกลุ่ม “CL” โดยวิธี TRIAXIAL TEST และ DIRECT SHEAR TEST
การศึกษาอาคารสลายพลังงานของทางระบายน้ำล้น รางเทหรืออาคารน้ำตก 

 • ผลกระทบของการเติมปูนและการชะล้างที่มีต่อปริมาณกำมะถันในดินกรด

อิทธิพลของอินทรียวัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตกรดซิตริกต่อคุณสมบัติของดิน และการเจริญเติบโตของพืช
อิทธิพลของอินทรียวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในดินนา
ปี 2543
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความอุดมสมบูรณ์มากเกินไปของแหล่งน้ำ

การควบคุมความข้นเหลวของคอนกรีตสด โดยใส่สารผสมเพิ่มก่อนเทลงแบบ

การควบคุมวัชพืชใต้น้ำในฤดูหยุดส่งน้ำด้วยสารกำจัดวัชพืช 

 • การปรับปรุงแก้ไขดินกระจายตัวด้วยปูนไลม์เพื่อใช้ในการก่อสร้างทำนบดิน  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
การปรับปรุงแก้ไขดินกระจายตัวด้วยปูนไลม์เพื่อใช้ในการก่อสร้างทำนบดินโครงการห้วยสังเคียบ

การศึกษาประสิทธิภาพและขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขดินกระจายตัวของปูนขาวและสารส้มน้ำ

การศึกษาวิจัยผลของสารสกัดจากสาหร่ายไฟ และแห้วทรงกระเทียม ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำบางชนิด
การหาค่าพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการหาค่า Tangential modulus และ Tangential poisson’s Ratio ของดินที่มีความเชื่อมแน่น
คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าลอยสภาพสด

การศึกษาผลกระทบของการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสัก

การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการและการลอยตัวของสาหร่าย Microcystis aeruginosa (2542-2543)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องอุทกวิทยาน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน และการรุกตัวของน้ำเค็ม โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างการก่อสร้าง
อิทธิพลของปูนขาวที่มีต่อปริมาณดินเหนียวและคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม  ของดินกระจายตัวที่ปรับปรุงด้วยปูนขาว
ปี 2544
การใช้เถ้าลอยซับบิทูมินัสและแอนทราไซต์ในการปรับปรุงดินกระจายตัว 

 • การใช้ผงฝุ่นหินอ่อนจากโรงงานหินอ่อนเพื่อปรับปรุงดินกรดจัดในเขตพื้นที่ชลประทาน

การปรับปรุงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จ.นครปฐม โดยใช้วัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่
การศึกษาการควบคุมวัชพืชน้ำในระบบชลประทานโดยชีววิธี

การศึกษาแนวโน้มของการเกิดปรากฏการณ์สาหร่ายออ (Microcystis sp.) ในอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด จ.นครราชสีมา
• การศึกษาวิจัยระบบขับไล่ตะกอนทราย

• การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง C.B.R. แบบแช่น้ำกับแบบไม่แช่น้ำ ของดินประเภทที่มีความเชื่อมแน่น
• ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและอายุของคอนกรีตเจาะ 

 • ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนองค์ประกอบหลักทางเคมีของน้ำใต้ดิน ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ Piper Trilinear diagram
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ปี 2545
• การควบคุมกำจัดบัวหลวงในแหล่งน้ำชลประทานด้วยสารกำจัดวัชพืช 

 • การใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตถุงมือยางเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี
• การปรับปรุงดินกระจายตัวด้วยเถ้าจากเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ก่อสร้างเขื่อนดิน

• การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกอ้อย ในดินของโครงการชลประทานบางเลน จ.นครปฐม
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในคลองชลประทานที่มีวัชพืชน้ำและมีสารอินทรีย์ปนเปื้อน เพื่อเพิ่มผลผลิตหอม กระชายและข้าวโพดในเขตโครงการชลประทานนครปฐม จ.นครปฐม
การศึกษา Anabaena sp. ในแหล่งน้ำเสีย และการใช้สารกำจัดสาหร่ายควบคุม (Anabaena sp. In Waste Water and Algicide Control)
• การศึกษาการใช้ขี้เถ้าของโรงงานอุตสาหกรรมปูนขาวในการปรับปรุงดินกรดในเขตชลประทาน

การศึกษาการใช้วัชพืชโผล่พ้นน้ำปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ กข.23 ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานลำพะยังตอนบน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเถ้าถ่านหินในประเทศไทยเมื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน

การใช้เถ้าแกลบดำจากโรงไฟฟ้าพลังแกลบและตะกอนดินจากกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ ในการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนของกรุงเทพมหานคร
การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยโดยวิธีเคมีวิเคราะห์และสาหร่ายวิเคราะห์ 

 • การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำบางปะกงภายหลังจากการก่อสร้างเขื่อน (พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2545)

การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำใต้ดินและการรุกตัวของน้ำเค็ม โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก ในช่วงขณะและหลังปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก
แนวทางการใช้สาหร่ายเพาะเลี้ยงในการประเมินสภาพสารอาหารในน้ำ ของอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จ.เพชรบุรี (2544-2545)
ปี 2546
• การเกิดของดินกระจายตัวในจังหวัดกาญจนบุรีและนครสวรรค์ 

 • การเจริญและแพร่ระบาดของสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายเส้นด้ายในพื้นที่ชลประทาน
การใช้พืชลอยน้ำปรับปรุงคุณภาพน้ำ

การปรับปรุงดินที่มีการขยายตัวหดตัวสูงโดยใช้สารเคมี เถ้าลอยเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน คลองส่งน้ำและเขื่อนดิน
การศึกษาการใช้กากแร่เหล็กหลอมเหลวเป็นมวลรวมหยาบทดแทนหินย่อย ในส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอย
การศึกษาคุณภาพน้ำในเขตพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 • การศึกษาเพื่อใช้เถ้าแกลบดำจากโรงไฟฟ้าพลังแกลบและปูนขาวในการปรับปรุงดินกระจายตัว

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินด้านวิทยาศาสตร์และดินด้านวิศวกรรม ของดินผสมปูนขาวและดินผสมสารส้มน้ำในการแก้ไขดินกระจายตัวสำหรับงานก่อสร้างเขื่อนดิน
การศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในแต่ละฤดูกาล ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ประตูบังคับน้ำแบบพับเก็บได้

ศึกษาการจัดการสันตะวาใบพายในคลองส่งน้ำชลประทาน

ข้อมูลทางสถิติของคุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
อิทธิพลของอายุการบ่มที่มีต่อกำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอย

การควบคุมกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำด้วยสารกำจัดวัชพืช

ปี 2547
การแก้ปัญหาน้ำขุ่นเนื่องจากอนุภาคคอลลอยด์ที่มีชีวิตโดยใช้สารเคมี

การเกิดและองค์ประกอบทางแร่ของดินกระจายตัวบริเวณโครงการชลประทาน 6 แห่ง ในจังหวัดลพบุรีและการจัดการเพื่อใช้ในการก่อสร้างเขื่อนดินและคลองส่งน้ำ
การใช้พืชน้ำในการควบคุมการระบาดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 

 • การพิจารณาออกแบบส่วนผสมคอนกรีตบดอัดที่เหมาะสม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การแพร่กระจายของดินกระจายตัวในพื้นที่ชลประทานในประเทศไทย 

 • การแพร่กระจายของดินเค็มและแนวทางในการปรับปรุงดินเค็มในเขตพื้นที่ชลประทานภาคกลาง

การรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (กันยายน 2546-สิงหาคม 2547)

การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษาแนวทางการควบคุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
การศึกษาเพื่อพัฒนาวัสดุที่มีความเหมาะสมในงานก่อสร้างโดยการใช้ทรายผสมเบนโทไนท์
ผลของสารสกัดจากธูปฤาษี (Typha sp.) และแหนเป็ดเล็ก (Lemna sp.) ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายชั้นต่ำในพื้นที่ชลประทาน
วิธีการทางคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในทางน้ำเปิด
ปี 2548
การแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นที่เกิดจากตะกอนดินเหนียวในแหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดสระแก้ว
• การควบคุมผักตบชวาในแหล่งน้ำชลประทานโดยใช้แมลงร่วมกับเชื้อสาเหตุโรคพืช

การควบคุมสาหร่ายชนิด Microcystis aeruginosa โดยใช้สารกำจัดสาหร่าย 

 • การใช้ขี้เถ้าแกลบร่วมกับไคลน็อพติโลไลท์แก้ไขดินทรายของโครงการชลประทานชุมพร

การศึกษาคุณภาพน้ำก่อน-หลังสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน 

 • การศึกษาทางชีววิทยาและการแพร่ระบาดของกกช้าง ในระบบชลประทาน

การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ฝายหนองสลีก จ.ลำพูน กรณีศึกษาการปรับปรุงอาคารสลายพลังงานด้านท้ายภายหลังการลดสันฝายและติดตั้งฝายยาง
การศึกษาฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดและการจัดการตะกอนในลำน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มน้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การศึกษาฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดและการจัดการตะกอนในลำน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มน้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการวิจัยที่ 1 :
การประเมินการชะล้างพังทลายของดิน บริเวณลุ่มน้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลสถิติผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ของโครงการก่อสร้างกรมชลประทาน

ผลของแสงที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของสันตะวาใบพาย 

 • การศึกษาเพื่อใช้คอนกรีตที่รื้อจากอาคารเป็นมวลรวมหยาบทดแทนหินย่อย
ปี 2549
การควบคุมกำจัดธูปฤาษี (Typha sp.) ในพื้นที่ชลประทาน 

 • การเจริญเติบโต การแพร่กระจาย และแนวทางการควบคุมดีปลีน้ำในคลองส่งน้ำชลประทาน

การใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่จุดอิ่มตัวด้วยน้ำ ประมาณค่าความชื้นที่สนาม และเนื้อดินในเขตพื้นที่ชลประทาน
การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังและความซึมน้ำของแอสฟัลต์ผสมผงยาง
การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของแก่งเทียมในโครงการเขื่อนแควน้อย
การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของอาคารระบายน้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน และท่อระบายน้ำ ของเขื่อนเก็บกักน้ำป่าสัก
การศึกษาเพื่อใช้ทรายแม่น้ำทดแทนออตตาวาในการทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินในสนาม
เพื่อประเมินค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินสำหรับงานก่อสร้างอาคารชลประทา

ความต้านทานซัลเฟตของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
ผสมเถ้าลอยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชกับแพลงก์ตอนสัตว์
บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของ Duckweed Ecology and Utilization of Duckweed

ปี 2550
การงอกของเมล็ดดีปลีน้ำภายใต้อิทธิพลของแสง 218
การศึกษาการสอบเทียบประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษาเพื่อใช้แอสฟัลต์ผสมผงยางในงานดาดคลองชลประทาน

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบความซึมน้ำของดินในสนาม สำหรับการก่อสร้างอาคารชลประทาน
ข้อมูลทางสถิติเพื่อประเมินหาค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ (W/C)

โครงการจัดทำอาคารวัดปริมาณน้ำ Vidhaya pitot tube

วัสดุคลุมดินชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการใช้น้ำของพืช รวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
ปี 2551
ปัญหาการระบาดของวัชพืชน้ำในเขตชลประทานและการจัดการ

- การศึกษาวิจัยผลผลิตขั้นปฐมภูมิของแหล่งน้ำและระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
- การติดตามสภาวะยูโทรพีเคชันในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
- การควบคุมกำจัดไมยราบยักษ์ในอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย จังหวัดเลย
- ศักยภาพของสารกำจัดสาหร่ายต่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 - การจัดการผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ในอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว อำเภอเมือง จังหวัดเลย
- สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์วัชพืชที่แพร่ระบาดรุนแรง ในพื้นที่ชลประทานและแนวทางควบคุม
- การประเมินสถานภาพคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน 237 จังหวัดชลบุรี
- การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของวิธีการควบคุมกำจัดวัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทา

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2002 เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์งานทดสอบ ของกลุ่มงานคอนกรีตและวัสดุ
การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีสภาพเป็นกรดโดยใช้ถ่านไม้

• การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังรับแรง ความซึมน้ำ และ CBR ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์
และการนำดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์ไปใช้ในงานก่อสร้างถนนของโครงการชลประทาน
- การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังแรงความซึมน้ำ และ CBR ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์สำหรับงานถนน
- การปรับปรุงดินร่วนที่มีความซึมน้ำสูง ให้มีกำลังรับแรงต้านทาน และความซึมน้ำที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเขื่อน
การลดความขุ่นของน้ำที่เกิดจากตะกอนดินเหนียวที่กระจายตัวในแหล่งน้ำแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาในแหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดสระแก้ว
- การป้องกันการชะล้างตะกอนดินกระจายตัวภายในสระ และบริเวณพื้นที่ขอบสระ

 - การลดความขุ่นของน้ำในสระโดยการใช้สารเคมีและการปลูกพืชน้ำ

การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดการดินและน้ำชลประทานในดินทรายอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน

การศึกษาการคำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในโปรแกรม HEC-RAS และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในทางน้ำเปิด
กำลังรับแรงต้านทานแนวแกนแบบไม่มีแรงดันรอบด้านของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์ สำหรับชั้นพื้นที่ทางในงานทำถนน
โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองลัดโพธิ์ และแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียง  ภายหลังการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์
โครงการการศึกษาสร้างฝายที่ก่อสร้างโดยใช้กล่องยางบรรจุดิน 

 • โครงการนำร่องในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย

 • โครงการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ เพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต

โครงการพัฒนาเครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ

 • ศึกษาผลตกค้างของธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ในดินตะกอนและน้ำบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน

โครงการจัดทำแบบจำลองชลศาสตร์ของแม่น้ำท่าจีนเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
โครงการจัดทำประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับปานอัตโนมัติ RADA Gate

โครงการจัดทำฝายที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและตะกอนทราย เพื่อการส่งน้ำชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดทำเรือเก็บวัชพืชน้ำในคลองชลประทาน

ปี 2552
การนำวัชพืชน้ำมาผลิตและปรับปรุงเป็นแผ่นวัสดุเพื่อเส้นใยเซลลูโลสจากแบคทีเรียใช้แทนหนังสัตว์ : ทางเลือกใหม่ในการควบคุมการแพร่ระบาดวัชพืชน้ำในพื้นที่ชลประทาน
การประเมินผลตกค้างของสารควบคุมสาหร่ายชั้นต่ำโดยใช้สัตว์พื้นท้องน้ำ ในอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี
การประยุกต์ใช้โปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณค่าการกัดเซาะที่สะพาน

การศึกษาคุณภาพน้ำภายหลังงานก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน บริเวณทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมของโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการจัดทำเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำพร้อมเรือสำรวจน้ำ 

โครงการจัดทำเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานจากน้ำกรณี : เครื่องสูบน้ำพลังน้ำแบบขดท่อเกลียวทุ่นลอยปรินปั๊ม
โครงการออกแบบและก่อสร้างประตูควบคุมน้ำแบบปรับบานอัตโนมัติด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส (ประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับบานอัตโนมัติไฟเบอร์กลาส RADA Gate Model II )
โครงการจัดทำสถานีตรวจวัดคุณสมบัติของดินและน้ำแบบอัตโนมัติผ่านระบบไร้สาย

โครงการพัฒนาการก่อสร้างฝายปรับระดับได้ด้วยกล่องยางบรรจุดิน

โครงการพัฒนาเครื่องตรวจวัดข้อมูลอุทกศาสตร์ และชลศาสตร์ระยะไกล เพื่อใช้ในงานชลประทาน และบริหารจัดการน้ำกรณี : การจัดทำเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบไซฟอน (Syphoning Rain Gauge)
โครงการวางมาตรฐานระบบงานทดสอบด้านวิศวกรรม

โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน

โครงการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์คาบการเกิดซ้ำ  การแก้ปัญหาสาหร่ายชั้นต่ำ การจัดการวัชพืชน้ำ การศึกษาสังคมพืช
เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำลำคันฉู จ.ชัยภูมิ อย่างยั่งยืน
- ปัญหาการระบาดของสาหร่ายชั้นต่ำ (microphyte) และการรักษาคุณภาพน้ำทางชีวภาพ อย่างเหมาะสมในอ่างเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ
- ปัญหาการระบาดของวัชพืชน้ำ (macrophyte) และการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อรักษาสมดุลทางระบบนิเวศ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียเนื่องจากสาหร่ายมีพิษเกิดการบลูมในอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยโดยเคมีบำบัดและบูรณาการวิธี
ผลของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  และการจัดการน้ำทิ้งของชุมชนบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2553
• การติดตามการประเมินผลและการคัดเลือกวิธีการควบคุมกำจัดวัชพืชในพื้นที่ชลประทานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
- วิธีการควบคุมกำจัดวัชพืชด้วยการใช้สารเคมีในพื้นที่ชลประทาน 

 - การติดตาม การประเมินผลการงอกของเมล็ดตกค้างในดิน การเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ และการแพร่กระจายของวัชพืชน้ำ หลังการใช้วิธีการควบคุมแบบต่าง ๆ
- อิทธิพลของการพรางแสงในการควบคุมวัชพืชใต้น้ำบางชนิด
- การประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกในการควบคุมวัชพืชใต้น้ำในคลองส่งน้ำชลประทาน

 • การบริหารจัดการคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อรักษาพื้นที่ชลประทานให้มีศักยภาพสูง
ในการให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบโทรมาตร :
กรณีศึกษาที่ I การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำชลประทานในคลองระบาย
เพื่อติดตามและแก้ปัญหาการแพร่กระจายของดินด่าง
ในเขตโครงการชลประทานกำแพงแสน จังหวัดนครปฐ

การประเมินคุณภาพน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 8 ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2553

การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแบบแห้งในคลองชลประทาน

การพัฒนาเครื่องวัดการนำไฟฟ้าของน้ำและดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดการดินและน้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูกำลังของคอนกรีตโครงสร้างที่มีรูโพรง เมื่อซ่อมด้วย Latex และ Nonshrink

การสร้างเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและปริมาณน้ำ ด้วยวิธีดัชนีความเร็ว

การศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองท่าตะเภา ภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
โครงการจัดทำพัฒนา และขยายผลประตูอัดน้ำกลางคลอง แบบปรับบานอัตโนมัติ RADA Gate Model II
โครงการจัดทำระบบขับไล่ตะกอนทรายหน้าฝายทดน้ำและปากคลองระบายน้ำ

โครงการวางมาตรฐานระบบงานทดสอบด้านวิศวกรรม ณ สำนักงานก่อสร้าง 1-14 สำนักโครงการขนาดใหญ่
โครงการศึกษาวิจัยการนำพันธุ์ไม้ประจำถิ่นมาใช้เพื่อการฟื้นฟูสังคมพืชและรักษาสมดุลระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืนของแหล่งน้ำชลประทาน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการจัดทำสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยระบบโทรมาตร แบบทุ่นลอยในคลองสารภี จังหวัดปราจีนบุรี
สภาวะแวดล้อมชุมชนที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้ำในคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อิทธิพลของปริมาณเกลือละลายชนิดต่างๆ ต่อสมบัติการกระจายตัวของดิน จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการแบบจำลองกายภาพของประตูระบายน้ำและแม่น้ำปิง เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานการณ์น้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม
การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ของฝายหยัก สำหรับการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ

 • การศึกษาถึงความเค็มของน้ำในอ่างเก็บน้ำบึงพุดซา จังหวัดนครราชสีมา
• โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทานกรณีศึกษา

- โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทานกรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
- โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก
- โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์
- โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำในโครงการชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม

โครงการจัดทำฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของดินและน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำ โดยการบริหารอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมและการพยากรณ์เตือนภัย ณ เวลาจริง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
การพัฒนาระบบโทรมาตรต้นทุนต่ำสำหรับโครงการชลประทานสามชุก 

 • การพัฒนาโทรมาตรวัดความเร็วกระแสน้ำในระยะไกลผ่านระบบ GPRS แบบอัตโนมัติ

โครงการจัดทำเรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก

โครงการจัดทำถังบำบัดน้ำทิ้ง (น้ำเสีย) แบบไม่ใช้ออกซิเจน สำหรับชุมชนริมคลองชลประทาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2018 เวลา 16:27 น.
 

ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

 นายธนา สุวัฑฒน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

QR Code01

 

เผยแพร่คู่มือ 2562

WATER FOR ALL

ปฏิทิน กำหนดการณ์

เดือนที่แล้ว มิถุนายน 2021 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 22 1 2 3 4 5
week 23 6 7 8 9 10 11 12
week 24 13 14 15 16 17 18 19
week 25 20 21 22 23 24 25 26
week 26 27 28 29 30

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้337
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1335
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้337
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11404
mod_vvisit_counterเดือนนี้19257
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว26106
mod_vvisit_counterทั้งหมด1251899

Online (20 minutes ago): 15
Your IP: 3.236.170.171
,
วันนี้: มิ.ย. 21, 2021