สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Mail:mankwam2@yahoo.com-

 

Logo-1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------

กิจกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา

 ----------------------------------------------------------


ประเด็นคำถามและคำตอบสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:54 น.
ประเด็นคำถามและคำตอบสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมีความสำคัญอย่างไร
-การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการหมายถึง
“กระบวนการที่หน่วยรับรองได้ให้การรับรองว่าห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการดำเนินงานตามขอบข่ายงานที่ระบุ”
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจะได้รับการยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการในระดับประเทศและระดับสากล
ถึงผลการทดสอบและความเชื่อถือได้ในความแม่นของผลการทดสอบ ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบซํ้ารวมทั้งยังช่วยลดปัญหาการกีดกันทางการค้า
2. ห้องปฏิบัติการควรเริ่มต้นอย่างไรเพื่อจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการควรจะร่วมกําหนดนโยบายคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
รวมถึง เป้าหมาย วัตถุประสงค์
แผนงานหรือโปรแกรมและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับขอบข่ายในระบบการบริหารงานคุณภาพ
3.ห้องปฏิบัติการควรมีการจัดองค์กรอย่างไร
-ห้องปฏิบัติการต้องเป็นนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมด้วยบุคลากรด้านการบริหารและด้านวิชาการที่มีอำนาจหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
รวมถึงมีการบริหารด้านวิชาการโดยมีผู้รับผิดชอบการดำเนินการด้านวิชาการและผู้จัดการด้านคุณภาพที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้มั่นใจว่ามีการนำระบบการบริหารไปใช้และปฏิบัติตามตลอดเวลา
4.ห้องปฏิบัติการควรมีรูปแบบการบริหารงานอย่างไร
-ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำ นำไปใช้
และรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารที่เหมาะสมกับขอบข่ายกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ
กำหนดถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพไว้
รวมถึงข้อผูกพันของผู้บริหารห้องปฏิบัติการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม ISO/IEC 17025
และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง
5. ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำขั้นตอนการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่
อย่างไร
-ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำ
และรักษาขั้นตอนการดำเนินงานในการควบคุมเอกสารและบันทึกทั้งหมดของระบบการบริหารงาน
เอกสารทั้งหมดของระบบการบริหารงานที่ออกให้แก่บุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ ต้องได้รับการทบทวนและอนุมั ติโดยผู้มีอำ นาจก่อนนำ ออกใช้
เอกสารและบั นทึก
ในระบบการบริหารงานที่จัดทำโดยห้องปฏิบัติการต้องมีการบ่งชี้อย่างเป็นระบบ
6.ห้ องปฏิบั ติการควรให้ บริการลูกค้าอย่ างไร
-ห้องปฏิบั ติการต้ องเต็ มใจในการให้ ความร่วมมือกั บลูกค้าเพื่ อทำ
ความเข้าใจในคำ ร้องขอของลูกค้าโดยยังคงรักษาความลับต่อลูกค้าอื่น
ห้องปฏิบัติการต้องแสวงหาและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากลูกค้าทั้งแง่บวกและลบในการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
กิจกรรมการทดสอบ และการบริการลูกค้า
7. บุคลากรของห้องปฏิบัติการต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องใดบ้าง
-ห้องปฏิบั ติการต้ องมั่ นใจในความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบั ติงานเฉพาะทาง
โดยพิจารณาจาก การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสม
ห้องปฏิบัติการต้องระบุความ ต้ องการฝึ กอบรม และจั ดให้มีการฝึกอบรมที่สัมพั
นธ์กับงานในปัจจุบันและที่จะทำ ต่อไปของ ห้องปฏิบัติการ
8.สถานที่และภาวะแวดล้ อมมีผลต่อความถูกต้ องของผลการทดสอบด้ วยหรือไม่
-ห้องปฏิบั ติการต้องมั่นใจว่า ภาวะแวดล้อมจะไม่ทำ
ให้ผลการทดสอบใช้ไม่ได้หรือเกิดความ เสียหายต่อคุณภาพที่ต้องการของการวัดใดๆ
หากมีกิจกรรมที่เข้ากั นไม่ได้ ต้ องมีการแบ่งแยกพื้นที่ ข้างเคียงออกจากกั
นอย่างมีประสิทธิผล โดยมีมาตรการในการป้ องกั นการปนเปื้อนหรือรบกวนซึ่ง กันและกัน
9.ห้องปฏิบัติการสามารถใช้วิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการเองได้หรือไม่
-ห้องปฏิบั ติการต้ องใช้วิธีทดสอบที่เป็ นไปตามความต้
องการของลูกค้าและเหมาะสำหรับการ ทดสอบ โดยต้ องเลือกใช้วิธีการที่มีการตีพิมพ์
ในมาตรฐานระหว่างประเทศ ระดั บภูมิภาค หรือ ระดั บประเทศก่อนวิธีที่ห้องปฏิบั
ติการพั ฒนาจั ดทำ ขึ้นเอง หรือวิธีที่ห้องปฏิบั ติการรับมาใช้ อาจ นำ มาใช้ ได้
ถ้าเหมาะสมกั บงานนั้นและได้รับการตรวจสอบแล้ วว่าใช้ ได้
10. ห้องปฏิบัติการต้องปรับเปลี่ยนหรือจัดหาเครื่องมือทดสอบใหม่หรือไม่
-ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดสำหรับใช้ในการทดสอบที่จำเป็
นต่อการ ปฏิบั ติงานที่ถูกต้ องของการทดสอบ และต้
องสามารถให้ผลการทดสอบที่มีค่าความแม่นตามที่ ต้องการ
11. ความสอบกลั บได้ ของการวั ดหมายถึงอะไร เกี่ยวข้ องกั บเรื่องใดบ้าง
-คำจำกัดความของความสอบกลั บได้ หมายถึง สมบั ติของผลการวั
ดที่สามารถหาความสัมพั นธ์กั บมาตรฐานที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่ วไปได้ แก่
มาตรฐานระหว่างประเทศหรือมาตรฐานแห่งชาติ โดย
การเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ที่ระบุค่าความไม่แน่นอนของการเปรียบเทียบทั้งหมด
(ตาม International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology,
VIM:1993)
ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีความสอบกลับได้ของการวัดของห้องปฏิบัติการไปยัง
หน่วยมาตรฐานสากล(SI)
โดยการสอบเทียบหรือการเปรียบเทียบเชื่อมโยงไปยังมาตรฐานปฐมภูมิที่สัมพันธ์กันของหน่วย
SI แบบไม่ขาดสาย ในกรณีที่ความสอบกลับได้ของการวัดไปยังหน่วย SI
ทำไม่ได้และ/หรือไม่สัมพันธ์กัน การทดสอบต้องจัดให้มีความน่าเชื่อถือในการวัด
โดยให้มีการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานการวัดที่เหมาะสม เช่น วัสดุอ้างอิงรับรอง
หรือวิธีการที่ตกลงกัน
ความสอบกลับได้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวัด
แต่ยังไม่พอเพียงสำหรับผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือได้หรือค่าที่วัดได้
ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ค่าความไม่แน่นอนของการวัด และความแม่นยำ
ในการพิจารณาค่าที่วัดได้ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ สารที่วัด
ภาวะแวดล้อมขณะทำการวัด การปรับแก้ค่าเบี่ยงเบน ข้อกำหนดของวิธีวัด
และค่าความไม่แน่นอนของการวัด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ต้องมีความสอบกลับได้
รวมทั้งมีการประกันคุณภาพและควบคุมการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวัดสมํ่าเสมอและควบคุมได้
12. ห้องปฏิบัติการควรมีการจัดการกับตัวอย่างทดสอบอย่างไร
-ห้องปฏิบัติการต้องรักษาความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบและปกป้องผลประโยชน์ของห้องปฏิบัติการและลูกค้าโดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสมในการขนส่ง
การรับ การจัดการ การป้องกัน การเก็บรักษา การจัดเก็บตามระยะเวลาที่กำหนด
และ/หรือการทำลายตัวอย่างทดสอบ ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบในการชี้บ่งตัวอย่างทดสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความสับสนทางกายภาพของตัวอย่างหรือในการอ้างอิงถึงบันทึก
หรือเอกสารอื่นๆ
13. ห้องปฏิบัติการจะมีความมั่นใจว่าผลการทดสอบของตนเองเชื่อถือได้อย่างไร
-ห้องปฏิบัติการต้องมีการประกันคุณภาพของผลการทดสอบโดยการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังความใช้ได้ของการทดสอบ
มีการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ และเมื่อพบการออกนอกเกณฑ์ที่กำหนด
ต้องมีแผนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
และป้องกันการรายงานผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง
14. ห้องปฏิบัติการจะรายงานผลการทดสอบอย่างไร และควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง -
ห้องปฏิบัติการต้องรายงานผลการทดสอบอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
และตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามคำแนะนำที่ระบุในวิธีการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบแต่ละฉบับ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ยกเว้นกรณีที่ห้องปฏิบัติการมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่
ชื่อหัวเรื่อง “รายงานผลการทดสอบ” ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการและลูกค้า
การชี้บ่งเฉพาะของรายงานผลการทดสอบ วิธีทดสอบ ลักษณะตัวอย่าง
วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง การอ้างถึงแผนการชักตัวอย่าง ผลการทดสอบ ชื่อ ตำแหน่ง
และลายเซ็นของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกรายงานผลการทดสอบ
รวมทั้งข้อความที่ระบุว่ารายงานนี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
15. หากพบงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่ห้องปฏิบัติการกําหนด
ควรมีการจัดการอย่างไร - เมื่อพบงานทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่ห้องปฏิบัติการกําหนด
หรือความต้องการของลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้
ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่ามีการดำเนินการต่อไปนี้ ได้แก่
การมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
การประเมินความสำคัญของงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด การปฏิบัติการแก้ไขโดยทันที
และหากจำเป็นต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบ และเรียกงานนั้นกลับคืน

16. หากพบข้อบกพร่องในเรื่องต่างๆ
ห้องปฏิบัติการจะแก้ไขอย่างไรและมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องได้หรือไม่ -
หากพบข้อบกพร่องในระบบการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ห้องปฏิบัติการต้องมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการสอบสวนหาต้นเหตุของปัญหา
เลือกวิธี และการปฏิบัติการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดซํ้า
ห้องปฏิบัติการต้องเฝ้าระวังการปฏิบัติการแก้ไข
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการแก้ไขมีประสิทธิผล
ห้องปฏิบัติการสามารถป้องกันและ/หรือลดข้อบกพร่องไม่ให้เกิดขึ้นได้
โดยระบุข้อปรับปรุงที่จำเป็น และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติตามแผนและเฝ้าระวัง
เพื่อลดโอกาสการเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
และถือโอกาสในการปรับปรุงไปด้วย

17. ห้องปฏิบัติการควรมีการตรวจติดตามและทบทวนการทำงานของตนเองอย่างไร -
ห้องปฏิบัติการต้องทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในกิจกรรมของตนเป็นระยะๆ
เพื่อทวนสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ
ของห้องปฏิบัติการยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารงาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025
การตรวจติดตามคุณภาพภายในดังกล่าวต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติและได้รับการฝึกอบรมแล้ว
และหากมีบุคลากรเพียงพอ บุคลากรที่ใช้ต้องเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจติดตาม
ผู้บริหารของห้องปฏิบัติการต้องมีการทบทวนระบบการบริหารงาน และกิจกรรมการทดสอบ
และ/หรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
หรือการปรับปรุงที่จำเป็น

18. ห้องปฏิบัติการสามารถปรับปรุงระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร -
ห้องปฏิบัติการต้องปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ผลการตรวจติดตามคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน
และการทบทวนการบริหาร

19. เมื่อห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 แล้ว
ห้องปฏิบัติการจะยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการอย่างไร -
เมื่อห้องปฏิบัติการมีการจัดทำ และนำระบบการบริหารงานไปใช้
และต้องการยื่นขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการสามารถยื่นแบบคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมทั้งเอกสารคู่มือคุณภาพ
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักฯ
ซึ่งทำหน้าที่ประเมินและให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการทดสอบที่ระบุ
และมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการมีการเฝ้าระวัง
และคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
ขอข้อมูลเพิ่มเติมและแบบคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการได้ที่สำนักฯ
หรือที่เว็บไซต์ http://www.dss.go.th.

20. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถแล้วจะคงได้รับการรับรองตาม
ISO/IEC 17025 ตลอดไปหรือไม่ - หลังจากได้รับการรับรองแล้ว
เพื่อยืนยันว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วยังคงรักษาระบบการบริหารงาน
ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่อง
ห้องปฏิบัติการต้องถูกตรวจติดตามการรับรองและตรวจประเมินใหม่
สำนักฯกำหนดให้มีการตรวจติดตามการรับรองทุกปี และการตรวจประเมินใหม่ทุก 3 ปี
ในการตรวจติดตามการรับรองและการตรวจประเมินใหม่ สำนักฯจะพิจารณาให้การรับรองต่อไป
หรือในกรณีที่ห้องปฏิบัติการมีข้อบกพร่องจำนวนมาก และรุนแรง
ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานคุณภาพ และไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025
สำนักฯ จะพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 21:28 น.
 

ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

pradap

 นายธนา สุวัฑฒน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

QR Code01

 

เผยแพร่คู่มือ 2562

WATER FOR ALL

ปฏิทิน กำหนดการณ์

เดือนที่แล้ว ตุลาคม 2020 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้251
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้252
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1047
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1935
mod_vvisit_counterเดือนนี้9085
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10124
mod_vvisit_counterทั้งหมด1124626

Online (20 minutes ago): 37
Your IP: 18.215.33.158
,
วันนี้: ต.ค. 29, 2020