สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Mail:mankwam2@yahoo.com-

 

Logo-1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------

กิจกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา

 ----------------------------------------------------------


การสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ :ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อุรา บุบผาชาติ   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:57 น.
บทคัดย่อ

รหัสโครงการ
: RDG3/05/2542

ชื่อโครงการ
: การสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
:

ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด

ชื่อนักวิจัย
:
อุรา บุบผาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เครือทิพย์ เจียระวานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

อุไรวรรณ แย้มแสงสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

พรทิพย์ โภไคยอุดม สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิงชาย แก้วพุกผา สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

email address :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ระยะเวลาโครงการ
: มีนาคม พ.ศ. 2542 – มีนาคม พ.ศ. 2544

โครงการสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อเอกสารและ CD-ROM

เรื่องระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ เสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนและผู้สอน

และเป็นต้นแบบในการสร้างสื่อเสริมการเรียนเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยโดยการเก็บรวบรวม


ข้อมูลด้านกายภาพและชีวภาพพร้อมทั้งถ่ายภาพองค์ประกอบของระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดเป็นเวลา

16
เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 – มิถุนายน พ.ศ. 2543 แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ร่วมกับข้อมูล

ที่ได้จากรายงานประจำปี เอกสารและงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างเป็นเอกสารเสริมการเรียนและ

CD-ROM
แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ผลการรวบรวมข้อมูลสรุปได้ว่า บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีพื้นที่
132,737 ไร่ 56

ตารางวา ซึ่ง ดร
.ฮิว แมคคอมิค สมิธ ( Dr. Huge McCormick Smith ) ที่ปรึกษาด้านเพาะพันธุ์ปลา

ชาวอเมริกัน ได้เสนอความเห็นว่า บึงบอระเพ็ดมีความสำคัญมากด้านการประมง เหมาะที่จะเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ปลา เป็นทำเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธุ์ กระทรวงเกษตราธิการจึงกราบบังคม

ทูลขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำแล้วเสร็จในปี พ
.ศ. 2471 ทำให้

สามารถเก็บกักน้ำที่ระดับ
24 ม.ร.ท.ก. ได้ตลอดปี ระยะเวลามากกว่า 70 ปี ที่ผ่านมา ทำให้บึง

บอระเพ็ดพัฒนาเป็นระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม

การประมง เก็บพรรณไม้น้ำไปบริโภคและขาย พักผ่อนหย่อนใจ เป็นห้องเรียนธรรมชาติและเป็นแหล่ง

วิจัยของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ นอกจากนี้คุณกิตติ ทองลงยา ยังได้พบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

(Pseudocheidon sirintarae)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2511

บึงบอระเพ็ดจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญ
1 ใน 3 แห่งของประเทศที่มีสภาพทางอากาศและน้ำ

เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ พรรณไม้น้ำมากกว่า
124 ชนิด

ปลามากกว่า
70 ชนิด นกมากกว่า 131 ชนิด สาหร่ายมากกว่า 135 ชนิด และสัตว์อื่นๆ เช่น โปรโตซัว

สัตว์หน้าดิน แมลง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้นำมาสร้างเป็นสื่อเอกสารและ

CD-ROM
เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด เพื่อเสริมการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและผู้สนใจให้เห็นคุณค่าและความงามของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด เกิดจิตสำนึกที่

จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไป

Abstract

Project Code : RDG3/05/2542

Project Title :
The ecosystem of wetland : Bung Boraphet, the guidelines and educational

Material for the secondary school in Environmental Science subject.

Investigation :
Ura Bubphachat Faculty of Science and Technology

Nakorn Sawan Rajabhat University

Khruathip Chiarawanit Faculty of Science and Technology

Phanakorn Rajabhat University

Uraiwan yamsaengsung Faculty of Science and Technology

Suandusit Rajabhat University

Pornthip Pookaiyaudom Office of the General Education

Chulalonkorn University

Chuerngchai Kaewpukpha Promoting and Developing of Wildlife

Conservation of Bueng Boraphet Station

email address
: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Project Duration
: March, 1999 – March, 2001

The ecosystem of wetland :
Bung Boraphet, the guidelines and educational Material

for the secondary school in the subject of Environmental Science
. The objectives of this

project are: 1) creating the education material and CD-ROM about the ecosystem of wetland for

instructors and students. 2) To be the pilot project of wetland education material in Thailand. Data


collected included biological and physical factors, also the photograph were taken. The data was

collected between March 1999 and June 2001. Also, annual reports of Fisheries Station, other

papers and researches from several Organizations were used for developing the educational

material. After that material was used to test first and then it was proved again.

Results and conclusion: Bung Boraphet is the largest freshwater swamp in Thailand. It has

an area of around 132,737.056 rais. The American fished assistant, Dr. Huge McCormick Smith

introduced that the largest aquaculture source of freshwater fish in Thailand, also mainly for

increasing fish production. A dam was built and locks gates to regulate water levels by the Fishery

Department of Thailand in 1926 and was finish in 1928. The Bung Boraphet turned into a lake

which abundance of animal and plants more than 70 years past. The lake is important as a source

of water for irrigating rice and other crops and in ensuring fresh fodder for cattle. In addition,

many people utilize the vegetation. The leaves of
Nelumbo nucifera are utilized for wrapping

material and the seeds of Nelumbo and stems of
Nymphaea lotus are utilized for food. The lake is

an important tourist attraction and many people visit it, also to be the local learning places for

students and researcher. The Princess Sirinthorn Bird (
Pseudocheidon sirintarae) was found by

Mr. Kitti Thonglongya in January 18, 1968.

Bung Boraphet is a 1 in 3 importantce wetlands in Thailand, where as there was a climate

and water change a whole year and there was a biodiversity here. From the record there are more

than 124 kinds of aquatic plants 70 kinds of fresh water fishes, 131 kinds of birds, 135 kinds of

algae and another animal such as protozoa, benthos, insects, amphibians etc. This information was

developed for educational media and CD-ROM about ecosystem of Bung Boraphet wetland for

student in level of secondary school and people who interested. The sustainable use and

conservation of natural resources of Bung Boraphet was promoted.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 21:30 น.
 

ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

pradap

 นายธนา สุวัฑฒน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

QR Code01

 

เผยแพร่คู่มือ 2562

WATER FOR ALL

ปฏิทิน กำหนดการณ์

เดือนที่แล้ว ตุลาคม 2020 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้194
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้252
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้990
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1935
mod_vvisit_counterเดือนนี้9028
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10124
mod_vvisit_counterทั้งหมด1124569

Online (20 minutes ago): 13
Your IP: 18.215.33.158
,
วันนี้: ต.ค. 29, 2020