โปรไฟล์

พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ (วัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวัติพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ (วัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์)

ในอดีตสมัยอยุธยา เมื่อครั้งพม่าได้เข้ายึดเมืองนนทบุรีและด่านปากเกร็ด ตั้งแต่ พ.ศ. 2308 ก่อนเข้าทำลายกรุงศรีอยุธยาถึง 2 ปี นั้น วัดเชิงท่า วัดหน้าโบสถ์และวัดอื่นๆ ต้องตกเป็นวัดร้าง พ.ศ.2317 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คนมอญซึ่งมีเจ้าพระยามหาโยธา (เจ๋ง) เป็นหัวหน้านำครอบครัวมอญมาพึ่ง      พระบรมโพธิสมภารและโปรดเกล้าฯ ให้มาอยู่ที่บ้านปากเกร็ด ทำหน้าที่ดูแลรักษาด่านขนอนบ้านปากเกร็ด วัดเชิงท่า และวัดหน้าโบสถ์และวัดอื่นๆ ในย่านนี้ จึงได้รับการบูรณะดูแลจากคนมอญ ที่มาอยู่ที่บ้านบางตลาด และบ้านท่าทราย บ้านปากเกร็ด นี้สืบต่อมา

When Burmese captured the city of Nonthaburi and Pak Kret from 2308 before the destruction of Ayutthaya to 2 years, temples, temples, temples and other temples. Must be abandoned temple in 1774 King Taksin the Great. The Mon people, the Chao Phraya Maha Cerro (cool) led the family MonAnd the gracious and gracious. Let's stay at Pak Kret. It serves as a guard house in Pak Kret, Wat Chedi, and temples in front of the church and other temples in the area, thus being restored by the Mon people. At home, some markets. And Baan Thasai, this house, Pak Kret.

พ.ศ. 2498 กรมชลประทานที่ตั้งอยู่ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ได้ขยายแบ่งงานออกมาตั้งที่            กรมชลประทานปากเกร็ด หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน จึงมอบหมายให้นายจรูญ แสงงำพาล เป็นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ และอาคารอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องสร้างท่าเทียบเรือติดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ขึ้นลง

BE 2498, the Royal Irrigation Department located at Samsen Rd. The Royal Irrigation Department ML Choochumphong, Director General, Royal Irrigation Department Mr. Charoon Saengpeung was assigned as the project manager for the construction project. And other buildings. It is necessary to build a berth on the Chao Phraya River. To move materials up and down

พ.ศ. 2550 เทศบาลนครนนทบุรีและสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ได้ร่วมมือจัดทำโครงการอนุรักษ์พัฒนาวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดเชิงท่าทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งความรู้ด้านศิลปะโบราณสถาน และได้ดำเนินการย้ายอุโบสถมายังบริเวณวัดเชิงท่า

2007 Nonthaburi Municipality and the Fine Arts Office No. 2 Suphan Buri Fine Arts Department cooperated to develop a conservation project to develop a temple and a temple in front of the church. The objective is to preserve and develop the area of ​​Wat Tha Thaen, a tourist attraction of Nonthaburi. A source of art knowledge. The temple moved to the temple.

พ.ศ. 2550 เทศบาลนครนนทบุรีและสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ได้ร่วมมือจัดทำโครงการอนุรักษ์พัฒนาวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดเชิงท่าทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งความรู้ด้านศิลปะโบราณสถาน และได้ดำเนินการย้ายอุโบสถมายังบริเวณวัดเชิงท่า

2007 Nonthaburi Municipality and the Fine Arts Office No. 2 Suphan Buri Fine Arts Department cooperated to develop a conservation project to develop a temple and a temple in front of the church. The objective is to preserve and develop the area of ​​Wat Tha Thaen, a tourist attraction of Nonthaburi. A source of art knowledge. The temple moved to the temple.

ขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ (วัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี