Welcome to Construction Materials Testing and Analysis Division
       มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ทดลอง ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณสมบัติ คุณภาพวัสดุ สนับสนุนงานก่อสร้างและงานวิจัยและพัฒนา กำหนดมาตรฐานวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากรสำหรับงานทดสอบและวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานในสนามให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบ กำหนดคุณสมบัติตามลักษณะจำเพาะ (Specification) ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบด้านวิศวกรรม  รวมทั้งการพัฒนา สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการในการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศเมนูหลัก
กิจกรรมภายในส่วนทดสอบฯ

ขอแก้ไข Specifications ทรายหยาบ
ขอปรับเพิ่มปริมาณขั้นต่ำของปูนซีเมนต์
ที่ต้องทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ขอปรับปริมาณขั้นต่ำของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ที่ต้องทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
การแต่งตัวอย่างวัสดุเพื่อส่งทดสอบ
การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นของกลุ่มทดสอบฯ
แผนการจัดการความรู้ของกลุ่มทดสอบฯ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
"คอนกรีตสมัยใหม่" ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายในกลุ่มทดสอบฯ ปี 2557
โครงสร้างการบริหารงานส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ
ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทรศัพท์ 02-5840302 , 02-5836050 ต่อ 553 โทรสาร 02-5840302
e-mail : Testingord@gmail.com
webmaster : TestingTeam

ผทด.วพ.

นายสมหมาย  ช้างพันธุ์


งานปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารส่วนทดสอบ
กิจกรรม 5 ส งานปรับพื้นที่จัดวางเครื่องมืออาคารคอนกรีต
AmazingCounters.com
ประชุม KM กับ บ.Capstone
คำขวัญของส่วน

พัฒนาต่อเนื่อง      มุ่งเรื่องสร้างสรรค์
ทีมงานเดียวกัน     แบ่งปันจริงใจ

ที่มา KM กรมชลประทาน

คติของส่วน

ยิ้มไว้   ไม่ทุกข์   สนุกดี

ที่มา KM สำนักวิจัย
โดยคุณเศกสรรค์  ชูทับทิม

ประกาศอบรม