• 2564
  • 2563
  • 2562
  • 2561

 

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ ชื่อโครงการ รุ่น จำนวน จำนวน วันที่ ผู้เข้าอบรม  
วัน ชั่วโมง (คน)
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเขื่อนดิน 1 5 30 30 23-27 พ.ย.63 รายชื่อ  
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 2 12 30 ยกเลิก    
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการวัชพืช การควบคุมคุณภาพน้ำ และการแก้ไขปัญหาของดินที่ส่งผลกระทบต่องานชลประทาน 1 4 24 30 ยกเลิก    

 

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ ชื่อโครงการ รุ่น จำนวน จำนวน วันที่ ผู้เข้าอบรม  
วัน ชั่วโมง (คน)
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 4 2 5 30 30 11 - 15 พ.ย. 62 รายชื่อ  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 5 30 27 - 31 ม.ค. 63 รายชื่อ  
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1 2 1 6 30 16 ธ.ค. 62 รายชื่อ  
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน รุ่นที่ 2 1 6 30 ไม่มีกำหนด    
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานในสนามเบื้องต้น 1 3 18 30 12 - 14 ก.พ. 63 รายชื่อ  
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การกำจัดวัชพืช ดิน และการบำบัดน้ำเสียในระบบชลประทาน 1 4 24 30 ไม่มีกำหนด    
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 2 12 30 20 - 21 ม.ค. 63 รายชื่อ  

 

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ ชื่อโครงการ รุ่น จำนวน จำนวน วันที่ ผู้เข้าอบรม  
วัน ชั่วโมง (คน)
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6 2 3 18 30 7 - 9 พ.ย. 61 รายชื่อรุ่น 6
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 7 30 13 - 15 ก.พ. 62 รายชื่อรุ่น 7
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 1 3 5 30 30 12 - 16 พ.ย. 61 รายชื่อรุ่น 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 2 30 14 - 18 ม.ค. 62 รายชื่อรุ่น 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 3 30 18 - 22 มี.ค. 62 รายชื่อรุ่น 3
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินสำหรับงานชลประทาน 1 10 60 16 11 - 20 ธ.ค. 61 รายชื่อ  
4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 1 6 50 1 ก.พ. 62 รายชื่อ  

 

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับ ชื่อโครงการ รุ่น จำนวน จำนวน วันที่ ผู้เข้าอบรม  
วัน ชั่วโมง (คน)
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างเครือข่ายบุคลากรงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 1 3 3 18 34 1-3 พ.ย. 60 รายชื่อรุ่นที่ 1  
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างเครือข่ายบุคลากรงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 2 26 17-19 ม.ค.61 รายชื่อรุ่นที่ 2  
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างเครือข่ายบุคลากรงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 3 32 7-9 มี.ค.61 รายชื่อรุ่นที่ 3
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบสำหรับฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 2 1 10 60 30 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
และ 18-22 ธ.ค.60
รายชื่อรุ่นที่ 2  
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน รุ่นที่ 1 2 10 60 10 12-16 ธ.ค. 60
และ 25-29 ธ.ค. 60
รายชื่อรุ่นที่ 1  
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน รุ่นที่ 2 10 21-25 พ.ค.61
และ 4-8 มิ.ย. 61
รายชื่อรุ่นที่ 2  
4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 1 6 30 2 ก.พ.61 รายชื่อ
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทานและการตรวจรับวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 4 2 3 18 30 21-23 ก.พ.61 รายชื่อรุ่นที่ 4
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทานและการตรวจรับวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 5 30 2-4 เม.ย.61 รายชื่อรุ่นที่ 5