รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec.)ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สำนักวิจัยและพัฒนา


รสวพ
รายละเอียด
ราคา
รส.วพ. 0003 ตู้อบไฟฟ้า ขนาด 256 ลิตร 203,300
รส.วพ. 0004 เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 กรัม 12,305
รส.วพ. 0011 เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.0 แรงม้า 17,000
รส.วพ. 0012 เครื่องเป่าลมร้อน 18,600
รส.วพ. 0013 เครื่องไมโครเวฟ 5,000
รส.วพ. 0014 เครื่องชั่งขนาด 600 กรัม มีความละเอียด 0.01 กรัม 11,300
รส.วพ. 0015 เครื่องชั่งขนาด 8,000 กรัม มีความละเอียด 0.01 กรัม 12,305
รส.วพ. 0016 เครื่องชั่งขนาด 100 กก. มีความละเอียด 20กรัม 18,725
รส.วพ. 0017 เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดมือหมุน 99,500
รส.วพ. 0019 เครื่องกดคอนกรีต ขนาด 150 ตัน 10,000
รส.วพ. 0022 เครื่องสั่นคอนกรีตในห้องทดลองแบบใช้ไฟฟ้า 16,850
รส.วพ. 0023 ตู้อบไฟฟ้า ขนาด 220 ลิตร 50,000-80,000
รส.วพ. 0024 เครื่องนำความร้อนโดยใช้ไฟฟ้าแบบผิวเรียบ ( HOT PLATE ) ขนาด 12"x12" 1,000-2,000
รส.วพ. 0025 เครื่องดันตัวอย่างดิน 7,000
รส.วพ. 0028 เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 7,000 กรัม ความละเอียด 0.5 กรัม 15,000
รส.วพ. 0029 เครื่องแบ่งตัวอย่างวัสดุ 19,000
รส.วพ. 0030 เครื่องมือทดลอง Atterberg Limite 6,000
รส.วพ. 0031 เครื่องเขย่าตะแกรงมวลรวมละเอียด 28,500
รส.วพ. 0032 เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 300 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม 13,000
รส.วพ. 0033 เครื่องวัดความขุ่นของน้ำที่เกิดจากตะกอนดิน 300,000
รส.วพ. 0034 เครื่องทดสอบแรงเฉือนของดิน ( Direct Shear test ) 30,000
รส.วพ. 0035 เครื่องเขย่าตะแกรงมวลรวมหยาบ 125,000
รส.วพ. 0036 เครื่องสอบเทียบเครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ขนาด 3,000 กิโลนิวตัน 300,000
รส.วพ. 0037 แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 50x50x50 มม. 6,249
รส.วพ. 0038 เครื่องวัดอุณหภูมิในคอนกรีต 49,900
รส.วพ. 0039 เครื่องวัดความชื้นของคอนกรีต 69,550
รส.วพ. 0040 Vibrating Table 35,000-40,000
รส.วพ. 0044 เครื่อง Spectrophotometer 168,900
รส.วพ. 0045 ตู้เพาะเลี้ยงพืช 598,000
รส.วพ. 0046 ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 37,500
รส.วพ. 0051 เครื่องทดลองหาค่าความสึกกร่อนของหิน Los Angele Abrasion Machine 93,000
รส.วพ. 0052 DISPLACEMENT TRANSDUCERS 54,800
รส.วพ. 0054 เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กรัม 14,500
รส.วพ. 0055 เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างดิน 32,100
รส.วพ. 0056 Vibrating Table พร้อม Clump 97,370
รส.วพ. 0058 เครื่องทดสอบความสึกหรอของวัสดุโดยวิธี Los Angeles 93,000
รส.วพ. 0060 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้ไฟฟ้า 100,000-180,000
รส.วพ. 0061 ตู้อบ 99,189
รส.วพ. 0062 หม้อนึ่งความดันแบบใช้แก๊สความจุประมาณ 25 ควอท 26,000
รส.วพ. 0063 หม้อนึ่งความดันแบบใช้แก๊สความจุประมาณ 41 1/2 ควอท 31,000
รส.วพ. 0067 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณโลหะตกค้าง 983,000
รส.วพ. 0068 เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบสนาม 167,990
รส.วพ. 0069 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา 300,000
รส.วพ. 0070 เครื่องกลั่นน้ำ 203,738
รส.วพ. 0073 กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ 515,000
รส.วพ. 0074 เครื่องมือทดสอบ Premeability test แบบ Pressure Automatic 67,000
รส.วพ. 0075 เครื่องวัดความนำไฟฟ้าแบบสนาม(เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าในการละลาย) 47,000
รส.วพ. 0076 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบสนาม (เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างพร้อมอุปกรณ์) 50,000
รส.วพ. 0077 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำแบบสนาม(เครื่องมือวัดค่าการละลายออกซิเจนในน้ำ) 64,985
รส.วพ. 0078 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร 50,000 - 100,000
รส.วพ. 0079 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร แบบพกพา 159,600
รส.วพ. 0080 เครื่องมือหาความต้องการออกซิเจนทางเคมี แบบสนาม 65,000
รส.วพ. 0081 เครื่อง PH meter ใช้สำหรับทดสอบดิน 41,409
รส.วพ. 0082 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบปากกา 2,000-5,000
รส.วพ. 0083 ตู้อบดิน ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 5,000
รส.วพ. 0084 กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง 8,900
รส.วพ. 0085 เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง 45,000-50,000
รส.วพ. 0086 ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต 9,800
รส.วพ. 0087 เครื่องพ่นสารเคมีติดเครื่องยนต์สะพายหลัง (แบบแรงดันลม) 10,000
รส.วพ. 0088 เครื่องพ่นสารเคมีชนิดคันโยกอัดลมสะพายหลัง 7,680
รส.วพ. 0089 เครื่องพ่นสารเคมีติดเครื่องยนต์สะพายหลัง (แบบแรงดันของเหลว) 11,800
รส.วพ. 0090 pH meter 100,000
รส.วพ. 0091 Vacuum Pump 55,000
รส.วพ. 0092 เครื่องบดดิน 5,500
รส.วพ. 0093 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotoneter) แบบ Visible 306,000
รส.วพ. 0094 ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับหาค่า บี โอ ดี 375,000
รส.วพ. 0095 ตู้อบความชื้น 70,000-400,000
รส.วพ. 0096 เครื่องบดอัดตัวอย่างดินแบบอัตโนมัติ 42,895
รส.วพ. 0097 เครื่องชั่งไฟฟ้า อ่านค่าได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.5 กรัม 17,000
รส.วพ. 0098 ตู้อบความร้อนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 50,000-100,000
รส.วพ. 0099 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.1 มิลลิกรัม -
รส.วพ. 0100 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.01 กรัม 35,000
รส.วพ. 0101 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบภาคสนาม (เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 95,000 - 98,000
รส.วพ. 0102 เครื่องหั่นย่อยซากพืช 27,000 - 50,000
รส.วพ. 0103 เครื่องวัดความขุ่นแบบสนาม 52,000 - 60,000
รส.วพ. 0105 เตาอบสำหรับอบแห้งดินหรือพืชทดลอง 9,000 - 13,000
รส.วพ. 0106 เครื่องวัดความชื้นดิน 40,000
รส.วพ. 0107 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 5,550,000
รส.วพ. 0108 เครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 100 ตัน 3,277,500
รส.วพ. 0109 เครื่องมือทดสอบความต้องการโอโซน 2,850,000
รส.วพ. 0110 ชุด DATA LOGGER ชุดวัดแรง ชุดวัด Strain Gauge 900,000
รส.วพ. 0111 เครื่องวัดไอออน พร้อมหัววัด 51,000 - 97,000
รส.วพ. 0112 เครื่องปั้มสูญญากาศ 20,000 - 26,000
รส.วพ. 0113 เครื่องพ่นสารเคมี ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า 13,000 - 17,000
รส.วพ. 0114 เครื่องมือชุดวิเคราะห์ Multiparameter แบบสนาม 300,000 - 390,000
รส.วพ. 0115 เครื่องวัดความพร้อมเมล็ดพันธุ์ 15,000 - 32,700
รส.วพ. 0116 ชุดทดสอบหาขนาดคละของดินที่มีขนาดเล้กกว่า 0.075 มิลลิเมตร โดยใช้วิธีไฮโดรมิเตอร์ 160,000
รส.วพ. 0117 เครื่องทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 35,400
รส.วพ. 0119 เครื่องหาปริมาณโซเดียมและโปรตัสเซียมในน้ำและดิน 850,000
รส.วพ. 0118 เครื่องทดสอบความชื้นและความหนาแน่นของดินในสนามโดยการวัดด้วยไฟฟ้า 50,000
รส.วพ. 0120 เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบดิจิตอล ขนาด 1500 กิโลนิวตัน 250,000 - 300,000
รส.วพ. 0121 เครื่องทดสอบความแข็งของเหล็ก 280,000 - 315,000
รส.วพ. 0122 เครื่องพ่นหมอกควัน 68,000 - 72,000
รส.วพ. 0123 เครื่องหาปริมาณแอนไอออน 647,000 - 655,000
รส.วพ. 0125 เครื่องชั่งไฟฟ้าน้ำหนักสูงสุดไม่ต่ำกว่า 30 กิโลกรัม 10,000 - 20,000
รส.วพ. 0127 เครื่องบีบน้ำออกจากวัชพืช 25,000 - 30,000
รส.วพ. 0128 เครื่องวิเคราะห์หาค่า BOD 140,000
รส.วพ. 0129 ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ 738,300 - 800,000
รส.วพ. 0130 เตาไฟฟ้าให้ความร้อนด้วยแผ่นเหล็กแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 53,500 - 65,000
รส.วพ. 0131 เครื่องวัดการนำไฟฟ้าและของแข็งละลายน้ำแบบสนาม 35,000 - 47,000
รส.วพ. 0132 เครื่องวัดความเป็นกรดด่างและปริมาณไอออนแบบสนาม 35,000 - 65,000
รส.วพ. 0133 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำแบบสนามชนิดหัววัดแบบเรืองแสง 70,000 - 86,000
รส.วพ. 0135 ตัวควบคุมเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ 90,000 - 130,000
รส.วพ. 0136 ถุงแพลงก์ตอน 20,000 - 65,000
รส.วพ. 0137 หัววัดออกซิเจนละลายน้ำแบบเรืองแสง 75,000 - 80,000
รส.วพ. 0138 ถุงสำหรับลากและช้อนเก็บแพลงก์ตอน 20,00 - 65,000
รส.วพ. 0139 เครื่องพ่นสารเคมีขับด้วยเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า 100,000 - 130,000
รส.วพ. 0140 เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำความจุ 2 ลิตร 40,000
รส.วพ. 0141 เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำความจุ 1 ลิตร 35,000
รส.วพ. 0142 เครื่องวัดความชื้น , อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน 125,500 - 214,000
รส.วพ. 0143 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม 170,000
รส.วพ. 0144 ชุดทดสอบอัลตราโซนิคภาคสนาม 350,000
รส.วพ. 0145 เครื่องชั่งระบบคานเลื่อนขนาด 1,000 กิโลกรัม 15,000 - 18,000
รส.วพ. 0146 เครื่องหาปริมาณธาตุในดิน 1,600,000
รส.วพ. 0147 เครื่องวัดปริมาณโซเดียมและโปแตสเซียมในน้ำ 600,000
รส.วพ. 0148 ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 85,000-90,000
รส.วพ. 0149 เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ 30,000
รส.วพ. 0150 เครื่อง Concrete Test Hammer 27,500
รส.วพ. 0151 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ 250,000
รส.วพ. 0152 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปรแบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด 180,000
รส.วพ. 0153 เครื่องกดคอนกรีตขนาด 200 ตัน 150,000
รส.วพ. 0154 ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน 155,600
รส.วพ. 0155 ครื่องวัด BOD 800,000
รส.วพ. 0156 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปรและอุปกรณ์บอกพิกัด 345,000
รส.วพ. 0157 เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 10 กิโลกรัมมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 กรัม 10,000
รส.วพ. 0158 เครื่องชั่งระบบคานเลื่อนพร้อมตุ้มน้ำหนักขนาด 200 กิโลกรัม มีความละเอียด 100 กรัม 6,500
รส.วพ. 0159 เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ระบบดิจิตอล ขนาด 1,000 กก. 80,000
รส.วพ. 0160 เครื่องเจาะดินขนาดดอกสว่าน 10" 55,000
รส.วพ. 0161 เครื่องผสมวัสดุขนาด 300 ลิตร 40,000
รส.วพ. 0162 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับระบบการมองแบบจอภาพพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ 520,000
รส.วพ. 0163 ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สื่อภาพผ่านอุปกรณ์ประมวลผลใช้ในภาคสนาม 300,000
รส.วพ. 0164 เครื่องกดคอนกรีตระบบดิจิตอล ขนาด 200 ตัน 500,000
รส.วพ. 0165 ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 40,000
รส.วพ. 0166 ตู้ไอร้อนขนาด 53 ลิตร 40,000
รส.วพ. 0167 เครื่องมือวัด ATTerberg Limit แบบหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 70,000
รส.วพ. 0168 เครื่องทดสอบ CBR แบบหมุนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าและแสดงข้อมูลแบบ Digital 600,000
รส.วพ. 0169 เครื่องทดสอบการหาความแน่นสัมพันธ์ของทราย 280,000
รส.วพ. 0170 เครื่องทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ด้วย Rebound Hammer 55,000
รส.วพ. 0171 เครื่องตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเส้นในคอนกรีตแบบไม่ทำลาย 340,000
รส.วพ. 0172 เครื่องทดสอบแรงดึง ขนาด 20 ตัน 1,800,000
รส.วพ. 0173 เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน (Centrifuge) 600,000
รส.วพ. 0174 เตาเผาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 550,000
รส.วพ. 0175 ตู้ตากดินไฟฟ้า 100,000
รส.วพ. 0176 อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำ 300,000
รส.วพ. 0177 เครื่องวัดความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิในดิน 55,000
รส.วพ. 0178 เครื่องชั่งไฟฟ้า อ่านได้ละเอียด 0.01 กรัม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กรัม  
รส.วพ .0179 เครื่องวัดความเป็นกรดด่างในดินแบบสนาม  
รส.วพ. 0180 เตาเผาไฟฟ้าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 379,850
รส.วพ. 0181 เครื่องรีดถุงสูญญากาศ 55,000
รส.วพ. 0182 ตู้แช่แข็งแบบฝาทึบ 20,000
รส.วพ. 0183 ตู้แช่แข็งแบบฝาโปร่ง 15,000
รส.วพ. 0184 เตาย่อยให้ความร้อน 85,000
รส.วพ. 0185 หม้อนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ 88,000
รส.วพ. 0186 ตู้เขี่ยเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า90x60x105 ซม. 35,000
รส.วพ. 0187 เครื่องวิเคราะห์แพลงตอนหรืออื่นๆที่แขวนลอยอยู่ในน้ำแบบอัตโนมัตด้วยแสงเลเซอร์พร้อมระบบทุ่นลอย -
รส.วพ. 0188 ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย 16,000
รส.วพ. 0189 ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน 176,500
รส.วพ. 0190 เครื่องวัดความขุ่นของน้ำที่เกิดจากตะกอนดิน 300,000
รส.วพ. 0191 เครื่องเหวี่ยงตะกอนดิน 600,000
รส.วพ. 0192 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม 170,000
รส.วพ. 0193 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในชิ้นโลหะ 985,000
รส.วพ. 0194 เครื่องวัดความยืดของยางด้วยระบบแสงเลเซอร 850,000
รส.วพ. 0195 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Na & K 850,000
รส.วพ. 0196 เตาเผาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ 550,000
รส.วพ. 0198 เครื่องอ่านข้อมูล ดิจิตอล  
รส.วพ. 0199 เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง  
รส.วพ. 0200 เครื่องมือตรวจสอบความหนาแน่นของวัสดุในสนาม  
รส.วพ. 0201 แบบหล่อคอนกรีตทรงลุกบาศก์ขนาด 150มม.  
รส.วพ. 0202 เครื่องพาสเจอร์ไรซ์นม  
รส.วพ. 0203 เครื่องตรวจวัดมีเทนแบบภาคสนาม  
รส.วพ. 0204 เครื่องหาปริมาณสารประจุลบ 398,000
รส.วพ. 0205 เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน 600,000
รส.วพ. 0206 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและไอออนในสารละลาย 59,385
รส.วพ. 0207 เครื่องวัดความนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ 74,900
รส.วพ. 0208 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า 950 ลิตร 119,840
รส.วพ. 0209 ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 375 ลิตร 318,860
รส.วพ. 0210 เครื่องเขย่า 267,500
รส.วพ. 0211 ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ 529,650
รส.วพ. 0212 ตู้แช่แข็งสำหรับเก็บสารมาตรฐาน 502,900
รส.วพ. 0213 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 107,000
รส.วพ. 0214 ตุ้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ 350,960
รส.วพ. 0215 ตู้ดูดควัน ( Fume Hood ) แบบไฟเบอร์กลาส 230,050
รส.วพ. 0216 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 240,000
รส.วพ. 0217 เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ 450,000
รส.วพ. 0218 ตู้ปลอดเชื้อ 481,500
รส.วพ. 0219 เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ 178,155
รส.วพ. 0220 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 1 มิลลิกรัม 76,826
รส.วพ. 0221 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.01 มิลลิกรัม 214,000
รส.วพ. 0222 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูม 34,000
รส.วพ. 0223 เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 35,454
รส.วพ. 0224 เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง 79,929
รส.วพ. 0225 เครื่องวัดสีในสารละลาย 272,000
รส.วพ. 0226 เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูง 3,500,000
รส.วพ. 0227 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1,400,000
รส.วพ. 0228 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ 4,547,500
รส.วพ. 0229 เครื่องสกัดไขมัน 1,134,200
รส.วพ. 0230 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Data Logger บันทึกสภาพอากาศในโรงเรือนวิจัย) 14,500
รส.วพ. 0231 เครื่องพ่นสารเคมีแรงดันสูงขับด้วยเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า 25,900
              สารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 02-583-8325