รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec.)ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สำนักวิจัยและพัฒนา

 

รสวพ

รายละเอียด

วัน/เดือน/ปี

ราคา

รส.วพ. 0003

ตู้อบไฟฟ้า ขนาด 256 ลิตร

 

203,300

รส.วพ. 0004

เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 กรัม

15 พ.ย 45

12,305

รส.วพ. 0011

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.0 แรงม้า

2 เม.ย 46

17,000

รส.วพ. 0012

เครื่องเป่าลมร้อน

8 เม.ย 46

18,600

รส.วพ. 0013

เครื่องไมโครเวฟ

8 เม.ย 46

5,000

รส.วพ. 0014

เครื่องชั่งขนาด 600 กรัม มีความละเอียด 0.01 กรัม

8 เม.ย 46

11,300

รส.วพ. 0015

เครื่องชั่งขนาด 8,000 กรัม มีความละเอียด 0.01 กรัม

8 เม.ย 46

32,000

รส.วพ. 0016

เครื่องชั่งขนาด 100 กก. มีความละเอียด 20กรัม

8 เม.ย 46

18,725

รส.วพ. 0017

เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดมือหมุน

8 เม.ย 46

ยกเลิก

รส.วพ. 0019

เครื่องกดคอนกรีต ขนาด 150 ตัน

9 เม.ย 46

-

รส.วพ. 0022

เครื่องสั่นคอนกรีตในห้องทดลองแบบใช้ไฟฟ้า

9 เม.ย 46

16,850

รส.วพ. 0023

ตู้อบไฟฟ้า ขนาด 220 ลิตร

6 ส.ค 46

50,000-80,000

รส.วพ. 0024

เครื่องนำความร้อนโดยใช้ไฟฟ้าแบบผิวเรียบ ( HOT PLATE ) ขนาด 12"x12"

9 เม.ย 46

1,000-2,000

รส.วพ. 0025

เครื่องดันตัวอย่างดิน

9 เม.ย 46

7,000

รส.วพ. 0028

เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 7,000 กรัม ความละเอียด 0.5 กรัม

6 ส.ค 46

15,000

รส.วพ. 0029

เครื่องแบ่งตัวอย่างวัสดุ

6 ส.ค 46

19,000

รส.วพ. 0030

เครื่องมือทดลอง Atterberg Limite

6 ส.ค 46

6,000

รส.วพ. 0031

เครื่องเขย่าตะแกรงมวลรวมละเอียด

6 ส.ค 46

28,500

รส.วพ. 0032

เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 300 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม

6 ส.ค 46

13,000

รส.วพ. 0033

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำที่เกิดจากตะกอนดิน

6 ส.ค 46

300,000

รส.วพ. 0034

เครื่องทดสอบแรงเฉือนของดิน ( Direct Shear test )

15 ส.ค 46

30,000

รส.วพ. 0035

เครื่องเขย่าตะแกรงมวลรวมหยาบ

16 ก.ย 46

125,000

รส.วพ. 0036

เครื่องสอบเทียบเครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ขนาด 3,000 กิโลนิวตัน

16 ก.ย 46

300,000

รส.วพ. 0037

แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 50x50x50 มม.

16 ก.ย 46

6,249

รส.วพ. 0038

เครื่องวัดอุณหภูมิในคอนกรีต

16 ก.ย 46

49,900

รส.วพ. 0039

เครื่องวัดความชื้นของคอนกรีต

16 ก.ย 46

69,550

รส.วพ. 0040

Vibrating Table

16 ก.ย 46

35,000-40,000

รส.วพ. 0044

เครื่อง Spectrophotometer

4 พ.ย 46

168,900

รส.วพ. 0045

ตู้เพาะเลี้ยงพืช

4 พ.ย 46

598,000

รส.วพ. 0046

ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ

4 พ.ย 46

37,500

รส.วพ. 0051

เครื่องทดลองหาค่าความสึกกร่อนของหิน Los Angele Abrasion Machine

20 พ.ย 46

93,000

รส.วพ. 0052

DISPLACEMENT TRANSDUCERS

17 พ.ย 46

54,800

รส.วพ. 0054

เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.5 กรัม

13 พ.ย 46

25,000

รส.วพ. 0055

เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างดิน

13 พ.ย 46

32,100

รส.วพ. 0056

Vibrating Table พร้อม Clump

21 พ.ย 46

97,370

รส.วพ. 0058

เครื่องทดสอบความสึกหรอของวัสดุโดยวิธี Los Angeles

16 ธ.ค 46

93,000

รส.วพ. 0060

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้ไฟฟ้า

22 ธ.ค 46

100,000-180,000

รส.วพ. 0061

ตู้อบ

23 ก.พ 47

99,189

รส.วพ. 0062

หม้อนึ่งความดันแบบใช้แก๊สความจุประมาณ 25 ควอท

22 มี.ค 47

26,000

รส.วพ. 0063

หม้อนึ่งความดันแบบใช้แก๊สความจุประมาณ 41 1/2 ควอท

22 มี.ค 47

31,000

รส.วพ. 0067

เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณโลหะตกค้าง

1 ก.ย 47

983,000

รส.วพ. 0068

เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบสนาม

1 ก.ย 47

167,990

รส.วพ. 0069

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา

1 ก.ย 47

300,000

รส.วพ. 0070

เครื่องกลั่นน้ำ

1 ก.ย 47

203,738

รส.วพ. 0073

กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์

1 ก.ย 47

515,000

รส.วพ. 0074

เครื่องมือทดสอบ Premeability test แบบ Pressure Automatic

15 ก.ย 47

67,000

รส.วพ. 0075

เครื่องวัดความนำไฟฟ้าแบบสนาม(เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าในการละลาย)

14 ก.ย 47

47,000

รส.วพ. 0076

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบสนาม (เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างพร้อมอุปกรณ์)

14 ก.ย 47

50,000

รส.วพ. 0077

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำแบบสนาม(เครื่องมือวัดค่าการละลายออกซิเจนในน้ำ)

14 ก.ย 47

64,985

รส.วพ. 0078

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร

15 ก.ย 47

50,000 - 100,000

รส.วพ. 0079

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร แบบพกพา

13 ต.ค 47

159,600

รส.วพ. 0080

เครื่องมือหาความต้องการออกซิเจนทางเคมี แบบสนาม

14 ธ.ค 47

65,000

รส.วพ. 0081

เครื่อง PH meter ใช้สำหรับทดสอบดิน

8 มิ.ย 48

41,409

รส.วพ. 0082

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบปากกา

8 มิ.ย 48

2,000-5,000

รส.วพ. 0083

ตู้อบดิน ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

24 มิ.ย 48

44,500

รส.วพ. 0084

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง

3 ส.ค 48

8,900

รส.วพ. 0085

เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง

3 ส.ค 48

45,000-50,000

รส.วพ. 0086

ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต

15 ส.ค 48

9,800

รส.วพ. 0087

เครื่องพ่นสารเคมีติดเครื่องยนต์สะพายหลัง (แบบแรงดันลม)

5 ต.ค 48

10,000

รส.วพ. 0088

เครื่องพ่นสารเคมีชนิดคันโยกอัดลมสะพายหลัง

5 ต.ค 48

7,680

รส.วพ. 0089

เครื่องพ่นสารเคมีติดเครื่องยนต์สะพายหลัง (แบบแรงดันของเหลว)

5 ต.ค 48

11,800

รส.วพ. 0090

pH meter

5 ต.ค 48

100,000

รส.วพ. 0091

Vacuum Pump

5 ต.ค 48

55,000

รส.วพ. 0092

เครื่องบดดิน

5 ต.ค 48

5,500

รส.วพ. 0093

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotoneter) แบบ Visible

5 ต.ค 48

306,000

รส.วพ. 0094

ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับหาค่า บี โอ ดี

5 ต.ค 48

375,000

รส.วพ. 0095

ตู้อบความชื้น

4 พ.ย 48

70,000-400,000

รส.วพ. 0096

เครื่องบดอัดตัวอย่างดินแบบอัตโนมัติ

22 ธ.ค 48

42,895

รส.วพ. 0097

เครื่องชั่งไฟฟ้า อ่านค่าได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.5 กรัม

12 ม.ค 49

17,000

รส.วพ. 0098

ตู้อบความร้อนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

12 ม.ค 49

50,000-100,000

รส.วพ. 0099

เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.1 มิลลิกรัม

12 ม.ค 49

48,000

รส.วพ. 0100

เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.01 กรัม

12 ม.ค 49

35,000

รส.วพ. 0101

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบภาคสนาม (เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)

12 ม.ค 49

95,000 - 98,000

รส.วพ. 0102

เครื่องหั่นย่อยซากพืช

7 เม.ย 49

27,000 - 50,000

รส.วพ. 0103

เครื่องวัดความขุ่นแบบสนาม

21 ก.ค 49

52,000 - 60,000

รส.วพ. 0105

เตาอบสำหรับอบแห้งดินหรือพืชทดลอง

1 ส.ค 49

9,000 - 13,000

รส.วพ. 0106

เครื่องวัดความชื้นดิน

24 ส.ค 49

40,000

รส.วพ. 0107

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก

27 ก.ย 49

5,550,000

รส.วพ. 0108

เครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 100 ตัน

23 ม.ค 50

3,277,500

รส.วพ. 0109

เครื่องมือทดสอบความต้องการโอโซน

9 ก.พ 50

2,850,000

รส.วพ. 0110

ชุด DATA LOGGER ชุดวัดแรง ชุดวัด Strain Gauge

12 ก.พ 50

900,000

รส.วพ. 0111

เครื่องวัดไอออน พร้อมหัววัด

19 เม.ย 50

51,000 - 97,000

รส.วพ. 0112

เครื่องปั้มสูญญากาศ

19 เม.ย 50

20,000 - 26,000

รส.วพ. 0113

เครื่องพ่นสารเคมี ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า

19 เม.ย 50

13,000 - 17,000

รส.วพ. 0114

เครื่องมือชุดวิเคราะห์ Multiparameter แบบสนาม

19 เม.ย 50

300,000 - 390,000

รส.วพ. 0115

เครื่องวัดความพร้อมเมล็ดพันธุ์

25 เม.ย 50

15,000 - 32,700

รส.วพ. 0116

ชุดทดสอบหาขนาดคละของดินที่มีขนาดเล้กกว่า 0.075 มิลลิเมตร โดยใช้วิธีไฮโดรมิเตอร์

18 พ.ค 50

160,000

รส.วพ. 0117

เครื่องทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

18 พ.ค 50

35,400

รส.วพ. 0118

เครื่องทดสอบความชื้นและความหนาแน่นของดินในสนามโดยการวัดด้วยไฟฟ้า

18 พ.ค 50

50,000

รส.วพ. 0119

เครื่องหาปริมาณโซเดียมและโปรตัสเวียมในน้ำและดิน

18 พ.ค 50

850,000

รส.วพ. 0120

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบดิจิตอล ขนาด 1500 กิโลนิวตัน

6 ส.ค 50

250,000 - 300,000

รส.วพ. 0121

เครื่องทดสอบความแข็งของเหล็ก

17 ก.ย 50

280,000 - 315,000

รส.วพ. 0122

เครื่องพ่นหมอกควัน

28 ก.ย 50

68,000 - 72,000

รส.วพ. 0123

เครื่องหาปริมาณแอนไอออน

28 ก.ย 50

647,000 - 655,000

รส.วพ. 0125

เครื่องชั่งไฟฟ้าน้ำหนักสูงสุดไม่ต่ำกว่า 30 กิโลกรัม

7 พ.ย 50

10,000 - 20,000

รส.วพ. 0127

เครื่องบีบน้ำออกจากวัชพืช

2 ก.ค 51

25,000 - 30,000

รส.วพ. 0128

เครื่องวิเคราะห์หาค่า BOD

15 ก.ค 51

140,000

รส.วพ. 0129

ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ

20 ส.ค 51

738,300 - 800,000

รส.วพ. 0130

เตาไฟฟ้าให้ความร้อนด้วยแผ่นเหล็กแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

20 ส.ค 51

53,500 - 65,000

รส.วพ. 0131

เครื่องวัดการนำไฟฟ้าและของแข็งละลายน้ำแบบสนาม

20 ส.ค 51

35,000 - 47,000

รส.วพ. 0132

เครื่องวัดความเป็นกรดด่างและปริมาณไอออนแบบสนาม

20 ส.ค 51

35,000 - 65,000

รส.วพ. 0133

เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำแบบสนามชนิดหัววัดแบบเรืองแสง

20 ส.ค 51

70,000 - 86,000

รส.วพ. 0135

ตัวควบคุมเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ

20 ส.ค 51

90,000 - 130,000

รส.วพ. 0136

ถุงแพลงก์ตอน

15 ก.ย 51

20,000 - 65,000

รส.วพ. 0137

หัววัดออกซิเจนละลายน้ำแบบเรืองแสง

16 ต.ค 51

75,000 - 80,000

รส.วพ. 0138

ถุงสำหรับลากและช้อนเก็บแพลงก์ตอน

27 ต.ค 51

20,00 - 65,000

รส.วพ. 0139

เครื่องพ่นสารเคมีขับด้วยเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า

25 พ.ย 51

100,000 - 130,000

รส.วพ. 0140

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำความจุ 2 ลิตร

19 ม.ค 52

40,000

รส.วพ. 0141

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำความจุ 1 ลิตร

19 ม.ค 52

35,000

รส.วพ. 0142

เครื่องวัดความชื้น , อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้าของดิน

30 มี.ค 52

125,500 - 214,000

รส.วพ. 0143

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม

9 เม.ย 52

170,000

รส.วพ. 0144

ชุดทดสอบอัลตราโซนิคภาคสนาม

12 พ.ค 52

350,000

รส.วพ. 0145

เครื่องชั่งระบบคานเลื่อนขนาด 1,000 กิโลกรัม

28 พ.ค 52

15,000 - 18,000

รส.วพ. 0146

เครื่องหาปริมาณธาตุในดิน

27 ส.ค 52

1,600,000

รส.วพ. 0147

เครื่องวัดปริมาณโซเดียมและโปแตสเซียมในน้ำ

11 ส.ค 52

600,000

รส.วพ. 0148

ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ

12 ส.ค 52

85,000-90,000

รส.วพ. 0149

เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ

12 ส.ค 52

30,000

รส.วพ. 0150

เครื่อง Concrete Test Hammer

27 ส.ค 52

27,500

รส.วพ. 0151

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์

13 พ.ย 52

250,000

รส.วพ. 0152

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปรแบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด

16 มี.ค 53

180,000

รส.วพ. 0153

เครื่องกดคอนกรีตขนาด 200 ตัน

30 มี.ค 53

150,000

รส.วพ. 0154

ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน

30 มี.ค 53

155,600

รส.วพ. 0155

ครื่องวัด BOD

3 ส.ค 53

800,000

รส.วพ. 0156

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปรและอุปกรณ์บอกพิกัด

3 ส.ค 53

345,000

รส.วพ. 0157

เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาด 10 กิโลกรัมมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 กรัม

4 ส.ค 53

10,000

รส.วพ. 0158

เครื่องชั่งระบบคานเลื่อนพร้อมตุ้มน้ำหนักขนาด 200 กิโลกรัม มีความละเอียด 100 กรัม

4 ส.ค 53

6,500

รส.วพ. 0159

เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ระบบดิจิตอล ขนาด 1,000 กก.

4 ส.ค 53

80,000

รส.วพ. 0160

เครื่องเจาะดินขนาดดอกสว่าน 10"

13 ก.ย 53

55,000

รส.วพ. 0161

เครื่องผสมวัสดุขนาด 300 ลิตร

19 ต.ค 53

40,000

รส.วพ. 0162

กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับระบบการมองแบบจอภาพพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ

17 พ.ย 53

520,000

รส.วพ. 0163

ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สื่อภาพผ่านอุปกรณ์ประมวลผลใช้ในภาคสนาม

25 พ.ย 53

300,000

รส.วพ. 0164

เครื่องกดคอนกรีตระบบดิจิตอล ขนาด 200 ตัน

13 ธ.ค 53

500,000

รส.วพ. 0165

ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

12 ม.ค 54

40,000

รส.วพ. 0166

ตู้ไอร้อนขนาด 53 ลิตร

10 มี.ค 54

40,000

รส.วพ. 0167

เครื่องมือวัด ATTerberg Limit แบบหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

23 พ.ค 54

70,000

รส.วพ. 0168

เครื่องทดสอบ CBR แบบหมุนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าและแสดงข้อมูลแบบ Digital

23 พ.ค 54

600,000

รส.วพ. 0169

เครื่องทดสอบการหาความแน่นสัมพันธ์ของทราย

23 พ.ค 54

280,000

รส.วพ. 0170

เครื่องทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ด้วย Rebound Hammer

23 พ.ค 54

55,000

รส.วพ. 0171

เครื่องตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเส้นในคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

23 พ.ค 54

340,000

รส.วพ. 0172

เครื่องทดสอบแรงดึง ขนาด 20 ตัน

10 มิ.ย 54

1,800,000

รส.วพ. 0173

เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอน (Centrifuge)

 

600,000

รส.วพ. 0174

เตาเผาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

 

550,000

รส.วพ. 0175

ตู้ตากดินไฟฟ้า

30 ม.ค 56

100,000

รส.วพ. 0176

อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำ

 

300,000

รส.วพ. 0177

เครื่องวัดความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิในดิน

 

55,000

รส.วพ. 0178

เครื่องชั่งไฟฟ้า อ่านได้ละเอียด 0.01 กรัม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กรัม

1 พ.ย 54

9,000  

รส.วพ .0179

เครื่องวัดความเป็นกรดด่างในดินแบบสนาม

1 พ.ย 54

45,000  

รส.วพ. 0180

เตาเผาไฟฟ้าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14ลิตร พร้อมอุปกรณ์

20 มี.ค 55

379,850

รส.วพ. 0181

เครื่องรีดถุงสูญญากาศ

1 เม.ย 55

55,000

รส.วพ. 0182

ตู้แช่แข็งแบบฝาทึบ

8 พ.ค 55

20,000

รส.วพ. 0183

ตู้แช่แข็งแบบฝาโปร่ง

8 พ.ค 55

15,000

รส.วพ. 0184

เตาย่อยให้ความร้อน

11 มิ.ย 55

85,000

รส.วพ. 0185

หม้อนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ

30 ก.ค 55

88,000

รส.วพ. 0186

ตู้เขี่ยเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า90x60x105 ซม.

30 ก.ค 55

35,000

รส.วพ. 0187

เครื่องวิเคราะห์แพลงตอนหรืออื่นๆที่แขวนลอยอยู่ในน้ำแบบอัตโนมัตด้วยแสงเลเซอร์พร้อมระบบทุ่นลอย

26 ม.ค 56

6,300,000

รส.วพ. 0188

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของทราย

29 ม.ค 56

16,000

รส.วพ. 0189

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของหิน

29 ม.ค 56

176,500

รส.วพ. 0190

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำที่เกิดจากตะกอนดิน

30 ม.ค 56

300,000

รส.วพ. 0191

เครื่องเหวี่ยงตะกอนดิน

30 ม.ค 56

600,000

รส.วพ. 0192

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม

25 ต.ค 56

170,000

รส.วพ. 0193

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในชิ้นโลหะ

1 พ.ย 56

985,000

รส.วพ. 0194

เครื่องวัดความยืดของยางด้วยระบบแสงเลเซอร

1 พ.ย 56

985,000

รส.วพ. 0195

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Na & K

1 พ.ย 56

850,000

รส.วพ. 0196

เตาเผาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ

1 พ.ย 56

550,000

รส.วพ. 0198

เครื่องอ่านข้อมูล ดิจิตอล

2 มี.ค 58

  760,000

รส.วพ. 0199

เครื่องมือหาความหนาแน่นของดินในห้องทดลอง

2 มี.ค 58

  50,000

รส.วพ. 0200

เครื่องมือตรวจสอบความหนาแน่นของวัสดุในสนาม

2 มี.ค 58

  50,000

รส.วพ. 0201

แบบหล่อคอนกรีตทรงลุกบาศก์ขนาด 150มม.

2 มี.ค 58

  3,500

รส.วพ. 0202

เครื่องพาสเจอร์ไรซ์นม

28 ธ.ค 58

  60,000

รส.วพ. 0203

เครื่องตรวจวัดมีเทนแบบภาคสนาม

11 พ.ค 59

  160,000

รส.วพ. 0204

เครื่องหาปริมาณสารประจุลบ

26 ก.ค 59

398,000

รส.วพ. 0205

เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน

26 ก.ค 59

600,000

รส.วพ. 0206

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและไอออนในสารละลาย

26 ก.ค 59

59,385

รส.วพ. 0207

เครื่องวัดความนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ

26 ก.ค 59

74,900

รส.วพ. 0208

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า 950 ลิตร

26 ก.ค 59

119,840

รส.วพ. 0209

ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 375 ลิตร

26 ก.ค 59

318,860

รส.วพ. 0210

เครื่องเขย่า

27 ก.ค 59

267,500

รส.วพ. 0211

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ

27 ก.ค 59

529,650

รส.วพ. 0212

ตู้แช่แข็งสำหรับเก็บสารมาตรฐาน

27 ก.ค 59

502,900

รส.วพ. 0213

เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.1 มิลลิกรัม

27 ก.ค 59

107,000

รส.วพ. 0214

ตุ้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ

27 ก.ค 59

350,960

รส.วพ. 0215

ตู้ดูดควัน ( Fume Hood ) แบบไฟเบอร์กลาส

1 ส.ค 59

230,050

รส.วพ. 0216

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

1 ส.ค 59

240,000

รส.วพ. 0217

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์

2 ส.ค 59

450,000

รส.วพ. 0218

ตู้ปลอดเชื้อ

4 ส.ค 59

481,500

รส.วพ. 0219

เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ

4 ส.ค 59

178,155

รส.วพ. 0220

เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 1 มิลลิกรัม

17 ส.ค 59

76,826

รส.วพ. 0221

เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 0.01 มิลลิกรัม

17 ส.ค 59

214,000

รส.วพ. 0222

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูม

17 ส.ค 59

34,000

รส.วพ. 0223

เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน

17 ส.ค 59

35,454

รส.วพ. 0224

เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง

17 ส.ค 59

79,929

รส.วพ. 0225

เครื่องวัดสีในสารละลาย

17 ส.ค 59

272,000

รส.วพ. 0226

เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูง

22 ส.ค 59

3,500,000

รส.วพ. 0227

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง

23 ส.ค 59

1,400,000

รส.วพ. 0228

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ

31 ต.ค 59

4,547,500

รส.วพ. 0229

เครื่องสกัดไขมัน

31 ต.ค 59

1,134,200

รส.วพ. 0230

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Data Logger บันทึกสภาพอากาศในโรงเรือนวิจัย)

7 ก.ค 60

14,500

รส.วพ. 0231

เครื่องพ่นสารเคมีแรงดันสูงขับด้วยเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า

27 ก.ค 60

25,900

รส.วพ. 0232

เครื่องมือทดสอบ CBR ชนิดหมุน 16 พ.ย 60 107,330

รส.วพ.0233

ชุดทดสอบ LIQUID LIMIT DEVICE 16 พ.ย 60 37,660

รส.วพ.0234

Mold และฝาครอบชุดทดสอบ Triaxial Test ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5" 16 พ.ย 60 104,000

รส.วพ.0235

เครื่องทดสอบหาขนาดช่องเปิดแผ่นใยสังเคราะห์ 16 พ.ย 60 395,000

รส.วพ.0236

ชุดทดสอบ Hydrometer 16 พ.ย 60 97,500

รส.วพ.0237

เครื่องหั่นย่อยซากพืชขนาดใหญ 18 ธ.ค 60 174,760

รส.วพ.0238

เครื่องแต่งความหนาชิ้นทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง 13 ก.ค 61 1,250,000

รส.วพ.0239

ชุดทดสอบกำลังของดิน Triaxial 21 ส.ค 61 3,150,000

รส.วพ.0243

ชุด Mold สำหรับทดสอบดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 31 ส.ค 61 77,680

รส.วพ.0244

ชุดทดสอบ CBR แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 31 ส.ค 61 485,000

รส.วพ.0245

เครื่องทดสอบความสึกกร่อน 31 ส.ค 61 241,660

รส.วพ.0246

ชุดทดสอบหาขนาดคละของเม็ดดิน 31 ส.ค 61 125,000

รส.วพ.0247

เครื่องชังขนาด 600 กรัม มีความละเอียด 0.01 กรัม 17 ก.ย 61 11,300

รส.วพ.0248

ตู้อบลมร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 375 ลิตร 17 ก.ย 61 318,860

รส.วพ.0249

เครื่องวัดความนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ 17 ก.ย 61 74,900

รส.วพ.0250

เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบสนาม (เครื่องวัดความเป็นกรดด่างพร้อมอุปกรณ์) 17 ก.ย 61 45,000

รส.วพ.0251

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม 17 ก.ย 61 170,000
       
       

 

 

 

 

 

         สารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 02-583-8325