อัตรากำลัง

สำนักวิจัยและพัฒนา

ข้อมูล  ณ  ปีงบประมาณ  2561

 ประเภท

 ตำแหน่ง

 จำนวน

 ลักษณะงาน

ข้าราชการ

ระดับสูง
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับชำนาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน
      รวม

 1
 4
27
28
37
10
 1
108

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พร้อมทั้งให้การอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน

 ลูกจ้างประจำ

 

 กลุ่มงาน

 จำนวน

 ลักษณะงาน

บริการพื้นฐาน
สนับสนุน
งานช่าง
   รวม

  5
22
27
54

เป็นผู้ช่วย สนับสนุน งานวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พร้อมทั้งให้การอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ

พนักงานราชการ

 

ระดับตำแหน่ง

 จำนวน

 ลักษณะงาน

บริการ
เทคนิคทั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ
   รวม

  6
14
  2
22

เป็นผู้ช่วย สนับสนุน งานวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พร้อมทั้งให้การอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ

 

 

 

 

 

จำแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2561

 ประเภท ระดับการศึกษา

 

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ข้าราชการ

4

60

40

4

108

ลูกจ้างประจำ

46

7

1

-

54

พนักงานราชการ

20

2

-

-

22

รวม

70

66 

 44

 4

184

 

 

ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2561