อัตรากำลัง

สำนักวิจัยและพัฒนา

ข้อมูล  ณ  ปีงบประมาณ  2563

 ประเภท

 ตำแหน่ง

 จำนวน

 ลักษณะงาน

ข้าราชการ

ระดับสูง
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับชำนาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน
      รวม

 1
 4
22
23
33
8
 2
93

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พร้อมทั้งให้การอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน

 

 ลูกจ้างประจำ

 

 

 จำนวน

 ลักษณะงาน

34

เป็นผู้ช่วย สนับสนุน งานวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พร้อมทั้งให้การอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ

พนักงานราชการ

 

 จำนวน

 ลักษณะงาน

14

เป็นผู้ช่วย สนับสนุน งานวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พร้อมทั้งให้การอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ