อัตรากำลัง

สำนักวิจัยและพัฒนา

จำแนกตามประเภทการจ้าง

ข้อมูล  ณ  ปีงบประมาณ  2558


ประเภท

ตำแหน่ง

จำนวน

ลักษณะงาน

ข้าราชการ

ระดับสูง
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญงาน
ระดับปฏิบัติการ

1
4
21
33
9
21

 

ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ทดสอบ วิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ  พร้อมทั้งให้การอบรม
พัฒนาบุคลากรของกรม  รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ

ลูกจ้างประจำ

64

เป็นผู้ช่วย  สนับสนุน  งานวิจัยและทดสอบ  วิเคราะห์
ตัวอย่างต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนอื่น ๆ

พนักงานราชการ

8

เป็นผู้ช่วย  สนับสนุน  งานวิจัยและทดสอบ  วิเคราะห์ 
ตัวอย่างต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

161

 

จำแนกตามระดับการศึกษา

 

ประเภท

ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ

3
56
8

40
7
-

38
1
-

8
-
-

89
64
8

รวม

67

47

39

8

161

ข้อมูล  ณ  ปีงบประมาณ 2558