จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพฯ)
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตรัง)
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ท่าพระ)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฐานข้อมูลแหล่งอื่นๆ
สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
ห้องสมุดงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ฐานข้อมูลวิจัยไทย
ThaiLis (Thailand Library Integrated System)
บริการของ ธปท. / บริการห้องสมุด
 ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ห้องสมุด ธนาคารไทยพาณิชย์
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 ประวัติบุคคล สำนักข่าวไทย
 ราชบัณฑิตยสถาน