รายงานการควบคุมภายในสำนักวิจัยและพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2557
t2
รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2557

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2556
t2
รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2555
t2
รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2555

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2554

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2554

 

รายงานการควบคุมภายในสำนักวิจัยและพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

t2
รายงานการควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553

t2รายงานการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2553