แบบฟอร์มเสนอของบประมาณสำหรับการวิจัยผ่าน วช.

ดาวน์โหลด

1

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2

แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการวิจัย

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ NRPM

ดาวน์โหลด

1
คู่มือการใช้งานระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย
2
คู่มือการใช้งานระบบ NRPM สำหรับผู้ประสานงาน
3
คู่มือการใช้งานระบบ NRPM สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
4
คู่มือ การเขียนงานวิจัย โดย วช.
5
ขั้นตอนหรือกระบวนงานสำหรับนักวิจัย ผู้ประสานงานและหัวหน้าหน่วยงาน