ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา
 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพฯ)
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตรัง)
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ท่าพระ)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ห้องสมุด อี่นๆ
 
 ห้องสมุดงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช
ฐานข้อมูลวิจัยไท
 ThaiLis (Thailand Library Integrated System)
 บริการของ ธปท. / บริการห้องสมุด
 ห้องสมุด ธนาคารไทยพาณิชย์