กลับหน้าแรก


วิสัยทัศน์
สำนักวิจัยและพัฒนา


เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยแบบบูรณาการ
บริการงานทดสอบ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน


นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา
ด้านวิศวกรรม

ค้นหา

เว็บนี้ Google
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม สวพ.


คลังความรู้กลุ่มวิจัยฯวิศวกรรมชลประทาน 3 มิติ
  ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
  ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
  เขื่อนขุนด่านปราการชล
  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  เขื่อนเจ้าพระยา
  เขื่อนพระรามหก
  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  เขื่อนภูมิพล
  เขื่อนแควน้อย
  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
  โครงการพัฒนาลำพะยัง
  เขื่อนลำปาว
  เขื่อนบางพระ
  เขือนปากพนังติดตามงานออนไลน์
  ระบบติดตามงานออนไลน์

บริหารงานวิจัย
  ระบบบริหารงานวิจัย สวพ.

อาคารชลประทาน 3 มิติ


เอกสารเผยแพร่

62008 นำเสนอความร่วมมือไทย-จีน (ก.ค.2562)
62007 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20ปี (พ.ศ.2560-2579)
62006 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62005 คำแถลงนโบยายของคณะรัฐมนตรี 25-26 กรกฎาคม 2562
62004 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
62003 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง Mix in Place
62002 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง Mix in Plant
62001 สว.พิเศษ1/2560 กรมทางหลวง


สไลด์ เผยแพร่ความรู้
สไลด์ เผยแพร่ความรู้
สไลด์ เผยแพร่ความรู้

สไลด์ เผยแพร่ความรู้แผนยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย

 
   

คู่มือ มาตรฐาน หนังสือ


สำนักวิจัยและพัฒนา

 
หนังสือคอนกรีตบดอัด
(จำหน่ายที่ สถาบันพัฒนา
การชลประทาน

   

กรมชลประทาน

 
ศรัทธาแห่งชีวิต
มล.ชูชาติ กำภู
(จำหน่ายที่ สถาบัน
พัฒนา
การชลประทาน)

หน่วยงานภายนอก

 

ดู คู่มือ มาตรฐาน หนังสือ ทั้งหมด
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
Email : vijainews2011@gmail.com
เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583-6050-9 ต่อ 574 โทรสาร 0-2583-5011

free counter