กลับหน้าแรก


วิสัยทัศน์
สำนักวิจัยและพัฒนา


เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยแบบบูรณาการ
บริการงานทดสอบ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน


นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา
ด้านวิศวกรรม

ค้นหา

เว็บนี้ Google

รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม สวพ.คลังความรู้กลุ่มวิจัยฯวิศวกรรมชลประทาน 3 มิติ
  ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
  ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
  เขื่อนขุนด่านปราการชล
  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  เขื่อนเจ้าพระยา
  เขื่อนพระรามหก
  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
  เขื่อนภูมิพล
  เขื่อนแควน้อย
  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
  โครงการพัฒนาลำพะยัง
  เขื่อนลำปาว
  เขื่อนบางพระ
  เขือนปากพนังติดตามงานออนไลน์
  ระบบติดตามงานออนไลน์

บริหารงานวิจัย
  ระบบบริหารงานวิจัย สวพ.

อาคารชลประทาน 3 มิติ

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะทำงานจัดการความรู้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ที่ห้องประชุมกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม โดยมีการนำเสนอหัวข้อ 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องแรก “การศึกษาการใช้น้ำของพืชในกรมชลประทาน” บรรยายโดย คุณนฤพล สีตบุตร และเรื่องที่ 2 “Perturbation” บรรยายโดย ดร.อุรินทร์ โสตรโยม
 

การประชุมกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม ครั้งที่ 2
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม ถือฤกษ์ดีจัดประชุมกลุ่มประจำเดือนในวันวาเลนไทน์ ณ. ห้องประชุมสำนักฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้แนะนำคณะทำงาน KM และคณะทำงานสารสนเทศของกลุ่มฯ รวมถึงรายงานผลการทำกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมา รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
 ไฮไลท์ นิทรรศการงานวิจัย

ประจำวันนี้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ด้านการวิจัย

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559(แบบปกติ) >>> ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประมาณการ (ชป.325)>>> ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนจัดซื้อจัดจ้าง>>> ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มปรับแผนการใช้เงิน(ยศ.วพ05)>>> ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้า(ยศ.วพ.04)>>> ดาวน์โหลด
แบบตัวอย่าง ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ยศ.วพ.003)>>> ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ระบบ NRPM Ongoing Monitoring และ Post Audit Evaluation>>>>ดาวน์โหลด

งานวิจัย ปี 2558

 

ลำดับ
 
หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการวิจัย
นักวิจัยร่วม
1
อุรินทร์ โสตรโยม
การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
2
จีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์
การศึกษาการต้านทานการสึกกร่อนของคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน สำหรับงานชลประทานโดยวิธีการออกแบบส่วนผสม
3
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิโลกต่อปริมาณน้ำและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำปราณบุรี

 

4
 
สวนวิจัยและพัฒนา
ด้านวิศวกรรม
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานศึกษาวิเคราะห์
5
กัญญา อินทร์เกลี้ยง
โครงการตรวจสอบ และประเมินผลเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก  
6
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
โครงการพัฒนาต้นแบบกำแพงกั้นน้ำริมตลิ่งแบบถอดเก็บได้ ปีที่ 2  
7
นฤพล สีตะบุตร
การพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมสั่งการและจัดการการทำงานของ โปรแกรมประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ROS Management) ปีที่ 2

 

8
อุรินทร์ โสตรโยม
โครงการพัฒนาเครื่องมือในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารงานระบบคลองส่งน้ำ  
9
ศรชัย จริยานุพงศ์
โครงการศึกษาศักยภาพน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำประแสร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

 

10
อรรถนันท์ เล็กอุทัย
โครงการศึกษาปรับปรุง Reservoir Operation Rule Curve ของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

 

11
 
สุวนวิจัยและพัฒนา
ด้านวิศวกรรม
โปรแกรมการบริหารเอกสารและติดตามงานแบบออนไลน์

 

12
สุภฤกษ์ เหรียญบุบผา
โครงการพัฒนาเครื่องกำจัดตะกอนทราย หน้าอาคารทดน้ำ (ปีที่ 4)

 

13
อุรินทร์ โสตรโยม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอ่านค่าระดับน้ำจากภาพกล้องวงจรปิด (CCTV)  

 


แผนยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย

 
   

คู่มือ มาตรฐาน หนังสือ


สำนักวิจัยและพัฒนา

 
หนังสือคอนกรีตบดอัด
(จำหน่ายที่ สถาบันพัฒนา
การชลประทาน

   

กรมชลประทาน

 
ศรัทธาแห่งชีวิต
มล.ชูชาติ กำภู
(จำหน่ายที่ สถาบัน
พัฒนา
การชลประทาน)

หน่วยงานภายนอก

 

ดู คู่มือ มาตรฐาน หนังสือ ทั้งหมด


บทความวิชาการ


 


การศึกษาระบบขับไล่
ตะกอนทราย

โดย ปริญญา กมลสินธุ์
และ กัญญา อินทร์เกลี้ยง


 

ระบบการ ตัดสินใจเพื่อ การบริหาร
จัดการน้ำ ที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์

โดย นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันทร์ และ
ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์


FORMULATION OF TILE
ADHESIVE USING
STATISTICAL MIXTURE
DESIGN

โดย จีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์

ดูบทความวิชาการทั้งหมดแนะนำ


อาคารชลประทาน 3 มิติ (RID 3d)
จัดทำโดย อ.สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ (วิทยากรบรรยาย SketchUp)
ขอแนะนำ เครื่องมือในการสื่อสาร ชนิดหนึ่ง คือ เว็บเพจ ชลประทาน 3 มิติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรม มีเครื่องมือในการนำเสนองานชลประทาน
ซึ่งอาจใช้ในการวางแผนการทำงาน ระหว่างการประชุม การนำเสนองานชลประทาน ซึ่งเป็นภาพ 3 มิติลักษณะเชิงพื้นที่ อาจประยุกต์ใช้ เสนอ เขื่อน ปริมาณน้ำ อาคาร น้ำเก็บกัก พื้นที่ใช้ประโยชน์ พื้นที่น้ำท่วม หรือแผนงานอื่นๆ จะทำให้ผู้ร่วมทำงาน ผู้ร่วมประชุม มีความเข้าใจในแผนงาน หรือวัตถุประสงค์ในการสื่ออย่างชัดเจน ลดความขัดแย้งซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ดูรายละเอียด


คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
Email : vijainews2011@gmail.com
เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583-6050-9 ต่อ 574 โทรสาร 0-2583-5011

free counter